Toelatingsvereistes

Om vir ’n graad aan ’n tersiêre instansie aansoek te doen, moet ’n voornemende student voldoen aan sekere vereistes soos deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding bepaal.

Leerlinge wat hulle Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) verwerf het, kan hul toelatingspunte op die volgende wyse uitwerk:

 • ’n Leerling moet sewe vakke slaag. Vier van die vakke is verpligte vakke wat uit die aangewese vaklys vir universiteitstoelating moet kom, soos hieronder aangetoon.

 • Die minimum toelatingsvereiste vir graadstudie by enige tersiêre instansie is ’n prestasievlak van 4 (50-59%) in vier vakke uit die aangewese groep.

 • Die punt behaal in Lewensoriëntering word nie in berekening gebring by die berekening van die APS-telling nie, maar om  ’n Nasionale Senior Sertifikaat te behaal, moet ’n leerling ’n skaalpunt van 4 in Lewensoriëntering verwerf.

 • Om vir volle vrystelling te kwalifiseer, moet studente oor toelatingsvereistes soos uiteengesit in die keuringstabelle hieronder, voldoen.

 • Studente wat nie aan bogenoemde vereistes voldoen nie, maar oor ’n APS-telling van ten minste 21 beskik, (LET WEL: Hierdie telling was vir 2015 keuring en mag moontlik vir 2016 aangepas word) word voorwaardelik toegelaat, en moet 'n oorbruggingskursus bestaande uit vier addisionele modules gedurende die eerste semester van die eerste jaar byneem.

 • Aangewese vaklys:
  • Besigheidstudies
  • Geskiedenis
  • Verbruikerstudie
  • Dramatiese Kunste
  • Godsdiensstudie
  • Musiek
  • Ekonomie
  • Inligtingstegnologie
  • Rekeningkunde
  • Fisiese Wetenskappe / Natuurwetenskappe
  • Lewenswetenskappe (Biologie/Fisiologie)
  • Ingenieursgrafika en -ontwerp
  • Geografie
  • Landbouwetenskap
  • Visuele Kunste
  • Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
  • Drie tale (waarvan een die taal van leer en onderrig soos by instansies vir hoër onderwys gebruik en twee ander erkende taalvakke is)

Keuringstabel vir die bepaling van APS

 • Werk jou APS-telling HIER uit

NSS-vlak APS-telling
(90-100%) = 8
(80-89%) = 7
(70-79%) =  6
(60-69%) = 5
(50-59%) = 4
(40-49%) =  3
(30-39%) = 2
(0-29%) = 1
Vrystellingtipe APS-telling Ander vereistes Voorwaardes

Universiteitsvrystelling

(volle vrystelling)

≥ 24

Lewensoriëntering 4

Afrikaans 5

Engels 5

AFRV111 (Afrikaans <5)

ENGP111 (Engels <5)

21 - 23

Lewensoriëntering 4

Afrikaans 5

Engels 5

AKAI112

AKAI113

AFRV111 (Afrikaans <5)

ENGP111 (Engels <5)

Sonder universiteitsvrystelling

(voorwaardelik)

≥ 21 Lewensoriëntering 4

AKAI112

AKAI113

AFRV111)

ENGP111

(LET WEL: Hierdie telling was vir 2015 keuring en mag moontlik vir 2016 aangepas word)

Studente moet oor een van die volgende sertifikate wat deur Umalusi uitgereik word, beskik:

Nasionale Senior Sertifikaat met endossement (vrystelling)

Dit is ’n Nasionale Senior Sertifikaat met die inskrywing dat die persoon voldoen aan die minimum vereistes vir toelating tot Baccalaureus-(graad) studie aan ’n universiteit. Die vereiste APS-telling vir toelating tot die BEd in Grondslagfase is ‘n telling van ten minste 24. So ’n persoon kan toegelaat word indien daar aan die bykomende vereistes ook voldoen word.

Nasionale Senior Sertifikaat sonder endossement (sonder vrystelling)

Voorwaardelike vrystelling

Die volgende is van toepassing op studente wat voorwaardelik toegelaat kan word tot die BEd-brugprogram. Aros bied vier addisionele modules aan vir studente wat nie oor volle vrystelling beskik nie. Hierdie modules dien as oorbrugging om op tersiêre vlak te kan presteer. Die oorbruggingsmodules word in die eerste semester van die eerste jaar aangebied en is nie kredietdraend nie. Die volgende modules is oorbruggingsmodules:

 • AKAI112 Inleiding tot Akademiese Geletterdheid
 • AKAI113 Inleiding tot Akademiese Geletterdheid (Lees)
 • AFRV111 Afrikaans Vaardigheid
 • ENGP111 English Proficiency

Indien ’n student wat die oorbruggingsmodules moet neem, nie die modules slaag in die eerste semester van die eerste jaar nie, kan die student ’n finale geleentheid ontvang gedurende die eerste semester van die tweede jaar om die modules suksesvol af te lê. Sou ’n student enige van die oorbruggingsmodules daarna steeds nie slaag nie, kan die student se studies beëindig word aangesien dit die voorwaarde van toelating was.

Ouderdomsvrystelling

’n Persoon kan vir ouderdomsvrystelling in aanmerking kom indien die persoon nie oor volle vrystelling beskik nie en ouer is as 23 jaar. Vir verdere bepalings, lees bl. 5-6 in die Jaarboek.

Erkenning van vorige leer

Indien u reeds by ’n ander instansie studies voltooi of gedeeltelik voltooi het, kan u aansoek doen vir erkenning van vorige leer.

Aansoek kan daarvoor gedoen word deur die aansoekvorm hieronder te voltooi, ’n volledige akademiese rekord aan te heg sowel as vakverklarings vir vakke geslaag (beskikbaar in die instansie se jaarboek) en te e-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ’n Bedrag van R100 is betaalbaar en die bewys van inbetaling daarvan moet by die aansoek ingesluit wees.

pdfAansoek_Module_Erkennings.pdf

Addisionele vereistes waaraan studente moet voldoen

 • Benewens die Nasionale Senior Sertifikaat kan Aros die bereiking van ’n bepaalde standaard in spesifieke skoolvakke (APS-telling) vir toelating tot ’n besondere kurrikulum voorskryf.
 • Die konstitusie van Aros moet ten volle deur die student onderskryf word.
 • Die voornemende student moet hom/haarself bereid verklaar om ’n Christelike (reformatoriese) lewensbeskoulike studie te wil volg.
 • Die metode van aflewering is ’n kombinasie van direkte onderrig en tegnologie-ondersteunende afstandsonderrig vanaf die eerste semester van die eerste jaar tot aan die einde van die tweede semester van die vierde jaar.
 • Studente moet toegang tot ’n rekenaar en die internet hê. ʼn Basiese intreevlak rekenaar word benodig met ten minste 2GB RAM, 1.5GHz CPU, WiFi tegnologie en die Windows platform met Office 2007 of op. (‘n Skootrekenaar is dalk die maklikste binne Aros se opset.) Vir die skryf van toetse via die internet word Google Chrome of FireFox aanbeveel.
 • Studente moet klasse bywoon op Vrydae of Saterdae en addisionele klasse soos gereël word.
 • Praktiese Onderwys vorm ’n belangrike deel van die kwalifikasie en daarom moet studente gedurende hul eerste jaar vir ’n aaneenlopende tydperk van drie weke by ’n skool ná die Junie/Julie vakansie inskakel.
 • Gedurende hulle tweede jaar skakel studente vanaf die tweede kwartaal minstens een dag van die week by ’n skool in. Hierdie skool moet binne ’n radius van 165 km vanaf Aros wees aangesien dosente op ’n gereelde basis kontak met studente wil hê. Studente moet self by ’n skool aansoek doen.

Aros

Dickensonlaan 1174
Waverley, Pretoria

Tel: 012 332 3227
Faks: 012 332 3266
Epos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook Facebook
"Like" ons…
twitter Twitter
Volg ons…
youtube Youtube
Kyk na ons…
pinterest Pinterest
“Pin” saam…