Verwelkoming

Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies (Aros) is ʼn Christelike private hoër onderwysinstelling wat roepinggedrewe studente oplei om die onderwysprofessie met kundigheid te betree. Die onderwyslandskap in Suid-Afrika is dinamies met heelwat uitdagings en ʼn groot tekort aan onderwysers. Aros wil graag studente toerus om ʼn verskil in die onderwyslandskap te maak.

Aros se kampus is in Waverley, Pretoria geleë. Daar is ongeveer 1100 studente wat oor naweke klas draf en ʼn unieke studentelewe geniet. Hier gaan jy vriende maak, kollegas ontmoet en hard werk!

Aros maak van 'n a-model gebruik. Kontaksessies word aangebied op Vrydae of Saterdae, afhangende van die student se voorkeur, en deur die week vind skakeling deur middel van ons eie e-leerplatform, e-Klas, plaas. Die afgelope jare het gewys dat Aros-studente gedurende hulle studies ontwikkel tot selfstandige studente wat puik in die onderwysomgewing funksioneer.

Met die akkreditasie en registrasie van Aros op 23 Januarie 2012 as private instansie wat ‘n BEd in Grondslagfaseonderwys aanbied, het ons ‘n nuwe, dinamiese era betree. Die akkreditasie van die Diploma in Graad R-onderwys (2015) en BEd Intermediêrefaseprogram (2016) het vinnig gevolg en word daar verder ook and ander kwalifikasies gewerk.

Beide die BEd Grondslagfaseprogram, BEd Intermediêrefaseprogram en die Diploma in Graad R-onderwys is geknip op die patroon van die nuutste besinning en nadenke oor onderwysersopleiding in Suid-Afrika. In hierdie opsig beskik Aros dus oor ‘n nuwe en eietydse program.

Die unieke van Aros se program lê in sy toewyding aan:

 • Christelike Wetenskapbeoefening - onderwysersopleiding word gesetel in ‘n Bybelse opdrag en singewing. Onderwys is gawe en opgawe wat uit die hand van Christus kom en hierdie uitgangspunt vorm die ruggraat van ‘n waardegedrewe opleidingsprogram.
 • Beroepsgerigte opleiding - alles wat onderrig word, moet deurwerk na die onderwyspraktyk in die klassituasie. Aros-studente skakel minstens een dag per week by skole in as deel van die amptelike opleidingsprogram. Op hierdie wyse word verseker dat die opleiding werklik gerig is op die sinvolle onderrig van kinders in die klassituasie. Daar word ook van student verwag om vanaf die derde kwartaal in die eerste jaar 'n meer gestrukteerde, praktiese proeftydperk in 'n spesifieke Grondslagfaseklas te doen.
 • Innovasie en kwaliteit - as private tersiêre onderwysinstelling is dit Aros se voortdurende strewe om innoverende onderwyseropleiding aan te bied en om hoë akademiese standaarde te handhaaf en uit te bou.
 • Roepinggedrewe studente - By Aros word studente begelei om die onderwysberoep ten eerste as 'n roeping van die Here te ervaar en aanvaar. Wanneer onderwys as 'n roeping gesien word, gee dit sin en betekenis aan die onderwysberoep. Suid-Afrika het goed opgeleide en goed gemotiveerde Christen-onderwysers nodig. So kan geloof, hoop en liefde aan die volgende geslag oorgedra word tot voordeel en voorspoed van die land. Aros BEd-graduandi, beskik oor beroepsgerigte opleiding en bring sterk Christelike waardes na die klaskamer. Hulle is hoog in aanvraag in privaat- en openbare skole asook in 'n verskeidenheid van ander opvoedkundige instellings.

Geskiedenis

 • 2003

  Aros is gestig. In 2003 het ’n dinkskrum vergader om te besin oor wat aan die uitbouing van Christelike onderwys in Suid-Afrika gedoen kan word. Twee kernaspekte is geïdentifiseer om uitnemende onderrig en opleiding te bevorder: Baie meer jong, bekwame mense moet as onderwysers opgelei word, en ’n Christelik-gefundeerde kurrikulum (skoolhandboeke) van ’n hoë akademiese standaard moet ontwikkel word. So het die Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies (Aros) tot stand gekom.
 • 2004

  Aros neem eerste studente in nadat 'n ooreenkoms met die destydse Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO) aangegaan is, om drie volledige BEd-grade namens die PU vir CHO in Pretoria aan te bied. Intussen het Aros met sy eie uitgewery (Aros Uitgewery) begin wat Christelike skoolboeke publiseer.
 • 2009

  Op 28 September 2009 het twee beamptes van NWU Aros besoek, om te kom verduidelik dat die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding die verhouding tussen NWU en Aros problematies vind en dat die ooreenkoms nie hernu sal word nie. (Samewerking tussen Aros en NWU was vanaf 2004 uitstekend en hierdie goeie verhouding duur steeds voort.)
 • 2010

  In 2010 doen Aros aansoek vir eie akkreditasie, maar dit word afgekeur.
 • 2011

  ’n Nuwe aansoek vir akkreditasie is in Maart 2011 ingedien. Op 11 Julie 2011 het die Raad op Hoër Onderwys dit voorwaardelik goedgekeur, onder meer afhangende van ’n perseelbesoek deur ’n afvaardiging van die raad. Hierdie besoek het op 6 en 7 September 2011 plaasgevind en ’n positiewe verslag is opgestel.
 • 2012

  Aros het in eie reg ’n tersiêre akademiese instelling met ’n eie geakkrediteerde graad geword. Aan die begin van Februarie het 149 eerstejaars geregistreer om die jaar se totale getal studente op sowat 310 te staan te bring (met die NWU-studente wat nog klaargemaak het)
 • 2013

  In Januarie 2013 het die getal nuwe eerstejaarstudente 240 beloop, wat die totale getal studente op 469 te staan gebring het. Dit was nou duidelik dat die getal studente binne enkele jare ’n duisend kan verbysteek. Meer personeel, ook dosente, is aangestel en geriewe moes weer uitgebrei word.
 • 2014

  In 2014 het nog 291 eerstejaars by ons aangesluit, en ons groottotaal studente het gestyg na 596. Aros Uitgewery het in 2014 ’n tender by die National Institute for Educational Development (NIED) in Namibië ingedien vir Mathematics en Afrikaans, Graad 1-3. In September 2014 het Aros terugvoer ontvang dat die tender aanvaar is en Aros Uitgewery is op die katalogus geplaas vanaf 2015 tot 2020.
 • 2015

  2015 het Aros begin met 'n fantastiese getal van 312 nuwe eerstejaars. Op 4 Maart 2015 is Aros se Diploma in Graad R-onderwys deur die Departement van Hoër Onderwys finaal goedgekeur.
 • 2016

  Die eerste diplomastudente begin in hierdie jaar. Aros se eerste gradeplegtigheid vind plaas: ʼn spoggeleentheid by die Atterbury Teater waar 66 studente hul B.Ed-graad in Grondslagfase Onderwys ontvang. 14 studente het die graad met lof (cum laude) behaal. Leandré Fourie was die top-student, met 'n gemiddeld van 83.51% oor die hele vier jaar van haar studies. Silja van Heerden was die top Bybelkundestudent, met 'n gemiddeld van 89.86% oor die agt vakke wat in die vakgroep Bybelkunde aangebied is. Julie 2016 het Aros die goeie nuus ontvang dat die BEd in Intermediêrefase onderwys kwalifikasie finaal deur die Departement van Hoër Onderwys is. Aros begin in 2017 met sowat 110 studente wat hierdie kwalifikasie gaan studeer.
 • 2017

  Aros het in 2017 gefokus op die akademiese steun van studente deur middel van kursusse in basiese akademiese vaardighede, tutor-aande en berading. In 2017, het Aros 'n Institusionele Kwaliteit Kantoor (IKAS) gestig met die doel om 'n interne kwaliteitsversekering liggaam daar te stel wat verseker dat alle aspekte van Aros se kwaliteit deurlopend gemonitor en verbeter word . IKAS se primêre fokus was die herkurrikulering van huidige programme, die ontwikkeling van nuwe programme en die implimentering van nuwe prosesse in Aros. Met byna 'n duisend studente en Aros se programme wat fokus op Werk Geïntegreerde Leer (WIL), was 'n kern van Aros se fokus die uitbouing van onderwyspraktyk en Aros se verhouding met die skole waar Aros studente hul prakties doen. 'n Skole Netwerk Sentrum gestig met die doel om die verhouding tussen Aros en die skole te versterk. Aros se personeelkorps het in 2017 met ongeveer 25% gegroei. ʼn Mentorskap program is in Januarie 2017, onder die leiding van Dr. Morné Diedericks, geloods. Tydens die jaarlikse gradeplegtigheid op Dinsdag, 14 Maart 2017, by die Atterbury Teater in Lynnwood, het 114 studente hulle grade ontvang waarvan 21 die graad met onderskeiding geslaag het. Vanaf 26 Julie tot 30 September 2017 het Aros ‘n storieboekkompetisie in samewerking met Fontein Uitgewery, Pretoria FM en Maroela Media, getiteld ‘Ken jou storie’, geloods.

Aros is dankbaar teenoor die Here dat Hy dit vir ons moontlik maak om as geregistreerde, geakkrediteerde opleidingsinstansie vir hoër onderwys te kan funksioneer. Dit is ons bede dat Aros roepingsgetroue onderwysers sal oplei wat ’n ligtende lig en ’n soutende sout in die gemeenskap sal wees.