Prestige Onderwysbeurs

 

Doel

Die beurs het ten doel om ʼn top presterende Afrikaanse student uit die Pretoria FM-luisteraarskorps en Rapport-leserskorps die geleentheid te bied om sy/haar vier-jaar onderwysgraad kosteloos by Aros te voltooi, terwyl hy/sy gedurende die week reeds hul onderwyspassie as assistent by een van Pretoria se top skole kan uitleef.

 

Waaruit bestaan die beurs?

Pretoria FM en Rapport Onderwysfonds bied aan een verdienstelike student die geleentheid om ʼn Prestige Onderwysstudiebeurs van 4 jaar vir studies in 2019 by Aros te wen. Die beurs beloop ʼn huidige waarde van R342 000 oor die vier jaar en sluit die volgende in:

 • Graadstudies
  • Voluitbetaalde BEd in Intermediêre Fase Onderrig in een van twee vertakkings: Wiskunde en Natuurwetenskappe of Lewensvaardigehede en Sosiale Wetenskappe
  • OF
  • Voluitbetaalde BEd in Grondslag Fase Onderrig
 • Alle voorgeskrewe handboeke
 • Alle studiegidse
 • Vier jaar se betaalde assistentwerk by een van Pretoria se top laerskole

 

Volg die vier maklike stappe:

 1. Doen aansoek om in 2019 by Aros te studeer op die aanlyn aansoekportaal
 2. Laai alle nodige dokumentasie op jou profiel
 3. Betaal die aansoekfooi van R250.
 4. Voltooi die aansoekvorm vir die beurskompetisie op die aansoekportaal.

KLIEK hier om aansoek te doen

Bepalings en Voorwaardes

 

 

Kriteria van die beurskompetisie

Wie mag inskryf?
• Gr 12 leerders van 2018 met ʼn gemiddeld van 70% en hoër. • Persone tot en met die ouderdom van 21 wat reeds skool voltooi het met ʼn gemiddeld van 70% en hoër.
Hoe word inskrywings beoordeel?
• Akademies o Leerders tans in Graad 12: Die beurswenner word gekeur deur beide Graad 11 finale punte en rekordeksamenpunte in Graad 12. Finale graadkeuring is onderhewig aan Graad 12 finale punte. o Voornemende studente wat reeds Graad 12 voltooi het sal op Graad 12 finale punte gekeur word. • Deelname o Skool- en ander leierskapposisies o Sport- en kultuurdeelname • Stokperdjies
Watter dokumente het ek nodig?
• Aros se aanlyn aansoekvorm • Prestige Onderwysbeurs aanlyn aansoekvorm • Gesertifiseerde Graad 11 eindeksamenpunte & Graad 12 Rekordeksamenpunte / Matrieksertifikaat • Gesertifiseerde afskrif van ID-dokument

Reëls

Reëls
1. Die reëls en inligting op hierdie kompetisieblad maak deel uit van die voorwaardes en bepalings vir deelname en inskrywing. 2. Deelname aan die kompetisie impliseer aanvaarding van alle bepalings, reëls en voorwaardes van die kompetisie, die spesifieke beursvoorwaardes van die kompetisie, asook die vereistes van studie by Aros. 3. Indien enige inligting op die aansoekvorm onwaar of vals is, sal die aansoek summier afgekeur word. 4. Geen persoon wat by Aros, Rapport Onderwysfonds of Pretoria FM werksaam is, sal toegelaat word om aan die kompetisie deel te neem nie. 5. Aros, Rapport Onderwysfonds en Pretoria FM behou die reg voor om ʼn onderhoud met die wenners te voer, foto’s te neem en onderhoude te voer wat gepubliseer of uitgesaai mag word. 6. Deelname aan hierdie kompetisie veronderstel toestemming om deur Aros, Rapport Onderwysfonds en Pretoria FM gekontak te word. 7. Vul asb. die aansoekvorm VOLLEDIG in. Enige onvolledige aansoeke of aanhangsels wat nie aangeheg is nie, kan veroorsaak dat die aansoek sonder enige kennisgewing afgekeur word. U gaan dus uself benadeel as inligting nie volledig deurgegee word nie. 8. Beursgelde en prysgelde mag nie oorgedra/geskenk of vir kontant omgeruil word nie. 9. Beurs geld slegs vir inskrywings gedurende 2018 vir 2019 studies. 10. Alle deelnemers vrywaar Aros, Rapport Onderwysfonds en Pretoria FM van enige skade en/of koste voortspruitend uit eise wat die deelnemer mag hê of opdoen deur deelname aan die kompetisie. 11. Slegs een inskrywing per deelnemer sal voldoende wees. 12. Die kompetisie sal oop wees vanaf 09:00 op 18 Junie 2018 tot 23:59 op 28 Oktober 2018. 13. Om vir die beurs in aanmerking te kom, mag jy nie by ʼn ander instansie vir die tydperk van jou studies by Aros studeer nie. 14. Indien Aros, Rapport Onderwysfonds en PretoriaFM nie daarin slaag om die beurswenner binne vyf werksdae na die sluiting van die kompetisie telefonies te kontak nie, sal ʼn ander wenner aangewys word. 15. Die Beurswenners sal op 17 November 2018 aangewys word. 16. Aros, Rapport Onderwysfonds en PretoriaFM is nie aanspreeklik vir enige tegniese fout wat daartoe kan lei dat ʼn inskrywing nie suksesvol ingedien word nie. Aros, Rapport Onderwysfonds en PretoriaFM aanvaar geen verantwoordelikheid vir inskrywings wat onafgelewer is, verlore raak of vertraag word nie. Bewys van stuur (bewys van e-pos gestuur) is nie ʼn bewys van ontvangs nie. ʼn Inskrywer moet self ontvangs van sy/haar inskrywing bevestig. 17. Student is self verantwoordelik vir verblyf tydens studies. 18. Student is self verantwoordelik vir vervoer tydens studies 19. Student is self verantwoordelik vir kostes buiten klasgelde, handboeke en studiegidse soos voorgeskryf per jaar van studie deur Aros. 20. Die beurswenner moet toestem om gereeld deur die Studente Suksessentrum en Rapport Onderwysfonds opgevolg en gekontak te word vir monitering van hy/haar studies. 21. Handboekaankope: Slegs handboeke wat voorgeskryf word vir die student / beurswenner se studies kan by Aros se boekwinkel aangekoop word. 22. Registrasiegelde per jaar: Gelde word deur Aros se finansiële afdeling geadministreer. 23. Studies moet in vier jaar voltooi word. Student moet gedurende die 4 jaar deurgans ʼn gemiddelde persentasie van 65% gemiddeld behaal en mag geen vakke druip nie. 24. Die beurs dek alle klasse aangebied deur Aros by hulle kampus in Waverley, Pretoria ter voltooiing van die vier jaar graadstudie. Indien die beurshouer ʼn vak druip of sy/haar jaar druip, verval die beurs en sal beursnemer verantwoordbaar gehou word vir die terugbetaling van die studiebeurs se uitstaande bedrag vir die spesifieke jaar wat gedruip is. 25. Die beurs sluit alle studiegidse en handboeke wat deur Aros verskaf word vir jou studie in. 26. Die aansoeker gee hiermee toestemming dat Rapport Onderwysfonds die akademiese resultate by die Aros direk mag aanvra. 27. Daar sal van enige beurswenner en/of leningsbeurs by Aros verwag word om ʼn skuldbewys in te vul, alvorens so ʼn beurs bekragtig word. 28. Die beurswenner word voorlopig gekeur deur rekordeksamenpunte, en is onderhewig aan finale matriek uitslae. Voornemende studente wat reeds Graad 12 voltooi het sal op Graad 12 punte gekeur word.

Navrae

Navrae
Navrae kan skriftelik gerig word aan info@aros.ac.za