Oorsig

Die BEd in Grondslagfase Onderrig is spesifiek gerig op die opleiding van onderwysers wat binne die Grondslagfase (Graad R tot 3) onderrig wil gee. Die graad bemagtig die student om die beginsels van onderwys (spesifiek tot die fase) te verstaan en om die beginsels in die praktyk toe te pas. Aros se onderwysgraadstudies is daarop gemik om vir studente 'n stewige teoretiese onderbou te gee, terwyl waardevolle praktykervaring hand aan hand met die teorie loop.

Binne die verskillende spesialiseringsvelde van die kurrikulum word daar gefokus op geletterdheid, gesyferdheid en lewensvaardighede.

Program inligting

 • NKR-vlak 7: 510 krediete
 • Aantal modules per jaar: ± 6 per semester
 • Tydsduur: 4 jaar

Onderrigmedium

  • Studente woon verpligte kontaksessies op Vrydae OF Saterdae by Aros se kampus in Waverley te Pretoria by.
  • Onderrigondersteuning vind deurlopend deur middel van e-Klas (internet) plaas.
  • Onderwyspraktyk: Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye prakties by skole te doen. Studente word vir die onderwyspraktykperiode deur Aros by 'n skool geplaas (indien die student nie alreeds by 'n skool betrokke is nie).
   • Eerstejaarstudente begin met Onderwyspraktyk in die derde skoolkwartaal.
   • Tweedejaarstudente voltooi twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Een van die tydperke moet in 'n Graad R-klas voltooi word. Die tydperke word tydens die tweede- en derde skoolkwartaal voltooi.
   • Derdejaarstudente voltooi ook twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk gedurende kwartaal een, twee en drie.
   • Vierdejaarstudente voltooi drie aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Die eerste drie weke vind plaas met skoolaanvangs in die eerste kwartaal en moet in 'n laerskool voltooi word. Die oorblywende twee tydperke kan in enige grondslagfasegraad voltooi word.

Toelatingsvereistes

 • Matriek met ‘n TP-telling van 30 (Lewensoriëntering ingesluit)
 • Universiteitsvrystelling
 • Sonder universiteitsvrystelling, maar wel met TP-Telling van 30:
  • Ekstra brugmodules moet gedoen word in Kritiese denke en
   probleem oplossing (KRIT111) en Leer- en Lewenstrategieë
   (LEER113)
  • Volle vrystelling eers as brugmodules geslaag is.

Toelating op grond van Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)

Ten einde vir toelating te kwalifiseer, moet ʼn persoon oor ‘n Senior Sertifikaat (voor 2008) of Nasionale Senior Sertifikaat (vanaf 2008) beskik en aan die spesifieke vereistes van die program voldoen.

Toelating op grond van ouderdom

ʼn Persoon wat ouer is as 23 jaar en nie goedkeuring vir graadstudies na afloop van die matrikulasie-eksamen ontvang het nie, kan in aanmerking kom vir toelating.

Hierdie voorwaardelike toelating is slegs van toepassing op voornemende studente wat

 • voor 2008 gematrikuleer het;
 • in besit is van ‘n Senior Sertifikaat (SS);
 • nie goedkeuring vir graadstudies ontvang het nie;
 • ten minste een taal op HG geslaag het en
 • in ten minste vier HG of SG vakke (nie LG) vier E’s of beter behaal het.

** ‘n Persoon ouer as 45 jaar kwalifiseer onvoorwaardelik.

Toelating op grond van naskoolse kwalifikasies

ʼn Persoon wat nie goedkeuring vir graadstudies ontvang het nie, maar beskik oor ʼn Senior Sertifikaat en ʼn drie jaar erkende Nasionale diploma wat aan ʼn Suid-Afrikaanse universiteit, onderwyskollege of technikon verwerf is, kan op grond van naskoolse kwalifikasies vir toelating tot graadstudies in aanmerking kom.

Toelating op grond van goedgekeurde kwalifikasies verwerf buite die RSA

ʼn Persoon kan op grond van kwalifikasies wat buite die RSA verwerf is, vir voorwaardelike toelating in aanmerking kom.

Erkenning van vorige leer en modulevrystelling

 • ʼn Persoon wat nie aan die voorgeskrewe toelatingsvereistes van ʼn spesifieke program voldoen nie, maar oor vorige leer en toepaslike werkervaring beskik, kan tot studie toegelaat word nadat die prosedure vir erkenning van vorige leer suksesvol deurloop is.
 • Die prosedure vir sodanige erkenning kan volgens die oordeel van Aros voldoening aan
  een of meer van die volgende vereistes insluit:
  a) bepaalde resultate in ʼn stel toetse;
  b) voorlegging van bewys van vaardighede waarop aanspraak gemaak word;
  c) geslaagde onderhoude; en/of
  d) die bereiking van bepaalde uitkomste in ʼn goedgekeurde kurrikulum by Aros of ander
  onderwysinstellings vir dié doel aangewys.

Aansoek om Module Erkennings 2018

ʼn Student wat by Aros toegelaat is nadat slegs ʼn gedeelte van ʼn kwalifikasie aan ʼn ander hoër onderwysinstelling afgehandel is, kan by Aros skriftelik aansoek doen om erkenning van modules met dien verstande dat hoogstens die helfte van die getal modules wat vir die betrokke kurrikulum vereis word, erken mag word. Die student moet alle modules neem waarvoor nie vrystelling gegee word nie.

Krediete vir enige module waarvoor ʼn persoon erkenning ontvang, word toegeken in ooreenstemming met nasionale voorskrifte en reëls soos in die jaarboek uiteengesit.

Bykomende vereistes

 • Die waardes van Aros moet ten volle deur die student onderskryf word.
 • Die voornemende student moet van voorneme wees om ʼn reformatoriese lewensbeskoulike studie te volg.
 • Die metode van aflewering is ʼn kombinasie van direkte onderrig en tegnologieondersteunde onderrig vanaf die eerste jaar tot aan die einde van die finale jaar.
 • Studente moet rekenaarvaardig wees in die gebruik van Microsoft Office en die gebruik van die internet. Toegang tot ʼn rekenaar en die internet is verpligtend aangesien elektroniese kommunikasie ʼn belangrike deel vorm van onderrig. Rekenaarvereistes is as volg: i3 rekenaar, 4GB RAM, 320-500GB HDD, Windows 7/8/10 en Office 2010/2013/2016 of Office 365.
 • Studente moet klasse bywoon op Vrydae of Saterdae afhangende van die gekose program se aanbiedingsvereistes. Studente moet ekstra

Kapasiteitsbepalings

As gevolg van spesifieke kapasiteitsbepalings word kandidate vir toelating gekeur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen, nie noodwendig tot die betrokke program toegelaat sal word nie.

Kostes

Koste: Jaar 1

 • Aansoekgelde: R250
 • Registrasie: R3 500
 • Klasgelde: R33 550
 • Handboeke: ± R4 500

Die onderstaande inligting word volledig bespreek in die Betaalbare gelde en Finansiële reëls 2018 dokument hieronder:

 • Algemene bepalings
 • Betaalmetodes
 • Bedrae betaalbaar
 • Betaalbare gelde
 • Betalingsvereistes

Betaalbare gelde en Finansiële reëls 2018