Oorsig

Die B.Ed-graad in Grondslagfase Onderrig is spesifiek gerig op die opleiding van onderwysers wat binne die Grondslagfase (Gr R tot Gr 3) wil onderrig. Die graad bemagtig die student om die beginsels van onderwys (spesifiek tot die fase) te verstaan en om die beginsels in die praktyk toe te pas. Aros se onderwysgraadstudies is daarop gemik om vir studente 'n stewige teoretiese onderbou te gee, terwyl waardevolle praktykervaring hand-aan-hand met die teorie loop.

Binne die verskillende spesialiseringsvelde van die kurrikulum, word daar gefokus op geletterdheid, gesyferdheid en lewensvaardighede.

DOEN AANSOEK HIER!

Uittreevlak van die kwalifikasie

NKR-vlak 7; 510 krediete

Tydperk

4 Jaar

Onderrigmedium

 • Studente woon verpligte kontaksessies op Vrydagmiddae en - aande OF Saterdae op ons kampus in Waverley, Pretoria by.
 • Deur die res van die week vind onderrig deur middel van e-Klas (internet) plaas.
 • Onderwyspraktyk:
  Daar word van studente verwag om bepaalde tye prakties in skole te doen. Studente word gedurende die onderwyspraktyktydperk deur Aros by ʼn skool geplaas (indien die student nie alreeds by ʼn skool betrokke is nie).
  o Eerstejaarstudente begin met Onderwyspraktyk in die derde skoolkwartaal.
  o Tweedejaarstudente voltooi twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Een van die tydperke moet in ʼn
  Graad R-klas voltooi word. Die tydperke word tydens die tweede- en derde skoolkwartaal voltooi.
  o Derdejaarstudente voltooi ook twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk gedurende kwartaal een, twee en drie.
  o Vierdejaarstudente voltooi drie aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Die eerste drie weke vind plaas met skoolaanvangs in die eerste kwartaal en moet in ʼn laerskool voltooi word. Die oorblywende twee tydperke kan in enige grondslagfasegraad voltooi word.

Toelatingsvereistes

Vrystellingtipe

APS-telling

Ander vereistes

Voorwaardes

Universiteitstoelating
(volle vrystelling)

≥ 24Afrikaans ≥ 5AFRV111 (indien Afrikaans < 5)
Universiteitstoelating
(volle vrystelling)
≥ 24Engels ≥ 5ENGP111 (indien Engels < 5)

Sonder universiteitstoelating
(voorwaardelik)

≥ 24 AFRV111 en ENGP111

 

Nasionale Senior Sertifikaat met endossement (vrystelling)

Dit is ’n Nasionale Senior Sertifikaat met die inskrywing dat die persoon voldoen aan die minimum vereistes vir toelating tot Baccalaureus-(graad) studie aan ’n universiteit. Die vereiste APS-telling vir toelating tot die BEd in Grondslagfase is ‘n telling van ten minste 24. So ’n persoon kan toegelaat word indien daar ook aan die bykomende vereistes voldoen word.

Nasionale Senior Sertifikaat sonder endossement (sonder vrystelling)

Voorwaardelike vrystelling

 • ʼn Persoon wat vir die BEd-graadprogram wil registreer, maar nie gedurende die matrikulasie-eksamen volle vrystelling kon bekom nie, kan vir twee jaar voorwaardelik tot die kurrikulum toegelaat word mits voorgeskrewe modules ter bemagtiging van die persoon tot bevrediging van Aros deurloop is teen betaling van die voorgeskrewe gelde en op ʼn tyd en wyse deur Aros bepaal.
 • Nie-nakoming van die voorwaarde ingevolge hierdie bepaling lei tot kansellasie van die student se toelating en registrasie sonder terugbetaling van enige gelde.
 • Studente wat voorwaardelik toegelaat word tot graadstudie, moet twee oorbruggingsmodules volg, naamlik AFRV111 (Afrikaans Vaardigheid) en ENGP111 (English Proficiency). Hierdie modules is nie-kredietdraende modules wat nie vir graadstudie in berekening gebring word nie.
 • Studente wat nie tot die eksamen in die oorbruggingsmodules toegelaat word nie of die eksamen daarin druip, het ʼn finale geleentheid in die daaropvolgende jaar om die modules te slaag. Studente wat nie hierdie bepaling van voorwaardelike toelating nakom nie, se studies word getermineer.
 • ʼn Student wat vanaf 'n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 240 krediete van Aros-modules geslaag het, insluitend RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221, BYBK311, BYBK321 en BYBK411 en 'n gemiddeld van 75% oor al hierdie modules behaal het, ten einde die kwalifikasie met onderskeiding te behaal.

Voorwaardelike ouderdomsvrystelling

ʼn Persoon kan vir voorwaardelike ouderdomsvrystelling in aanmerking kom indien die persoon ouer is as 23 jaar. Hierdie vrystelling is slegs van toepassing op voornemende studente wat voor 2008 gematrikuleer het, in besit is van ‘n Senior Sertifikaat (SS) en nie oor universiteitsvrystelling beskik nie.

Erkenning van vorige leer

ʼn Persoon wat nie aan die voorgeskrewe toelatingsvereistes van ʼn spesifieke program voldoen nie, maar oor vorige leer en toepaslike werkervaring beskik, kan tot studie toegelaat word nadat die prosedure vir erkenning van vorige leer suksesvol deurloop is.

Die prosedure vir sodanige erkenning kan volgens die oordeel van Aros voldoening aan een of meer van die volgende vereistes insluit:

 1. bepaalde resultate in ʼn stel toetse;
 2. voorlegging van bewys van vaardighede waarop aanspraak gemaak word;
 3. geslaagde onderhoude; en/of
 4. die bereiking van bepaalde uitkomste in ʼn goedgekeurde kurrikulum by Aros of ander onderwysinstellings vir dié doel aangewys.

Krediete vir enige module waarvoor ʼn persoon erkenning ontvang, word toegeken in ooreenstemming met nasionale voorskrifte en reëls soos in die jaarboek uiteengesit.

Hoogstens die helfte van die getal modules wat vir die betrokke kurrikulum vereis word, mag erken word.

Aansoek Module Erkennings

Vrystelling op grond van naskoolse kwalifikasies

ʼn Persoon wat nie universiteitsvrystelling het nie, maar beskik oor ʼn Senior Sertifikaat en ʼn erkende driejarige diploma wat aan ʼn Suid-Afrikaanse universiteit, onderwyskollege of technikon verwerf is, kan op grond van naskoolse kwalifikasies vir universiteitsvrystelling in aanmerking kom en toegelaat word tot graadstudie.

Goedgekeurde kwalifikasies verwerf buite die RSA

ʼn Persoon kan op grond van kwalifikasies wat buite die RSA verwerf is vir voorwaardelike vrystelling in aanmerking kom.

Addisionele vereistes waaraan studente moet voldoen

 • Die konstitusie van Aros moet ten volle deur die student onderskryf word.
 • Die voornemende student moet die raad kan oortuig dat ʼn reformatoriese lewensbeskoulike studie gevolg wil word.
 • Die metode van aflewering is ʼn kombinasie van direkte onderrig en tegnologieondersteunde onderrig vanaf die eerste jaar tot aan die einde van die finale jaar.
 • Studente moet rekenaarvaardig wees in die gebruik van Microsoft Office en die gebruik van die internet. Toegang tot ʼn rekenaar en die internet is verpligtend aangesien elektroniese kommunikasie ʼn belangrike deel vorm van onderrig.
 • Rekenaarvereistes is as volg: i3 rekenaar, 4GB RAM, 320-500GB HDD, Windows 7/8 en Office 2007/2010/2013.
 • Studente moet klasse bywoon op Vrydae of Saterdae.
 • Studente moet ekstra klasse wat op weeksdae of gedurende skoolvakansies gereël word, bywoon.

Onderwyspraktyk

Wat is onderwyspraktyk?

Onderwyspraktyk vorm ’n belangrike en verpligte deel van die graadprogram. Studente kan Onderwyspraktyk op een van twee wyses voltooi:

Onderwyserassistent

Studente kan aansoek doen om betrekking by skole en word aangestel as ’n grondslagfase onderwyserassistent. Die student is deeltyds by ’n skool betrokke wat aan die student wonderlike leergeleenthede bied. Die kontrak is tussen die student en die skool en Aros het min of geen insae in die eise wat die skool aan die student stel nie.

Dit is egter nie ’n vereiste dat studente by ’n skool as onderwysassistent werksaam is nie, Studente in ander beroepe of wat voltyds slegs op hulle studies wil fokus, word ook geakkommodeer.

Daar word van studente verwag om alle onderwyspraktyktake en –opdragte te voltooi soos bepaal deur Aros. Die student word gemonitor en geassesseer deur Aros se akademiese personeel. Dit is ook belangrik dat alle onderwyspraktyktake uitgevoer word.

Studente word deur Aros by ’n skool geplaas (indien die student nie alreeds by ’n skool betrokke is nie) vir die onderwyspraktyk tydperk. Alle skole is in ’n radius van 165 km vanaf Aros.

Verpligte onderwyspraktykperiodes

Daar word van studente verwag om bepaalde tye Onderwyspraktyk in die verskeie grondslagfasegrade te voltooi. Eerstejaarstudente begin met Onderwyspraktyk in die derde skoolkwartaal. 

Tweedejaarstudente voltooi twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Een van die tydperke moet in 'n Graad R-klas voltooi word. Die tydperke word tydens die tweede- en derde skoolkwartaal voltooi. Derdejaarstudente voltooi ook twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk gedurende kwartaal een, twee en drie.

Vierdejaarstudente voltooi drie aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Die eerste drie weke vind plaas met skoolaanvangs in die eerste kwartaal en moet in ’n laerskool voltooi word. Die oorblywende twee tydperke kan in enige grondslagfasegraad voltooi word.

Opdragte en vereistes

Volledige inligting oor die vereistes van Onderwyspraktyk word voor die aanvang van elke Onderwyspraktykmodule (in ’n pakket) aan studente bekend gemaak.

Studente woon ook kontaksessies in Onderwyspraktyk by en ontvang tydens die sessies verdere inligting oor die aard en omvang van elke studiejaar se Onderwyspraktyk.

Sertifikate

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die praktiese modules PRAK231, PRAK331 en PRAK431. Studente sal bewys moet lewer van hierdie sertifikate behaal alvorens die module geslaag kan word.

PRAK121Geen

PRAK231

'n Afrigtingsertifikaat (van 'n amptelike provinsialeliggaam) in een skoolsport.

PRAK331

'n Keuse van EEN van die volgende:

 • 'n Tweede skoolsport OF
 • 'n Kulturele aktiwiteit (koorafrigting, sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite) OF
 • 'n Erkende opleiding in berading/hulpverlening (moet deur geregistreerde opleidingsinstansie aangebied word en deur Aros goedgekeur word en as ten minste ses PD-punte geregistreer wees), byvoorbeeld:

Traumaberading vir kinders (word deur verskeie instansies aangebied);
Inleiding to spelterapie;
Audiblox (word deur Audiblox Pretoria aangebied);
MIV/VIGS-berading (word deur Unisa aangebied); of
Verliesberading (word deur verskeie instansies aangebied).

PRAK431Noodhulpsertifikaat (Vlak 1)

Hoeveel kos dit?

Gelde betaalbaar

Studiegelde 2017

Beskrywing*4 jaar program (O200P)
 

Klasgelde 1ste jaar

R 33 500

 

Aros behou die reg om klasgelde te verander

*Registrasiegeld van R3,500 betaalbaar voor datum van registrasie.
**Registrasiegeld van R2,330 betaalbaar voor datum van registrasie.

Bykomende gelde

Die volgende bykomende gelde is, onder andere, betaalbaar en nie by die studiegelde onder 1.1 ingesluit nie.

ItemsStudente met volle vrystellingStudente sonder volle vrystellingBetaaldatum
Aansoekgelde1R 250R 250*SLEGS LAAT AANSOEKE
EerstejaarkampgeldeR 800R 800Voor/op datum van registrasie
HESA aansoekgelde2-R 500Voor/op datum van registrasie
Brugmodules3-R 3 900Soos klasgelde
Handboeke4R 4 500R 4 500Binne 30 dae na aankope
TotaalR5 200R8 380 

1 Na 31 Oktober 2017 2 Slegs van toepassing op studente wat nie volle vrystelling het nie. 3 Slegs van toepassing op studente wat die 6-jaar program volg en nie universiteitsvrystelling het nie. Brugmodules is AFRV111 en ENGP111. 4 Beraamde bedrag

Bykomende modules

Aansoek kan gedoen word om bo en behalwe die verpligte modules, vir bykomende modules te registreer.

Korting op studiegelde

Gesinskorting (meer as een kind wat gelyktydig aan Aros studeer)

Gesinskorting word as ’n reël nie toegestaan nie. ’n Versoek daartoe kan gerig word en elke versoek sal op eie meriete beoordeel word.

Vroeë vereffeningskorting

’n Korting van 3% op klasgelde word toegestaan indien die volle klasgelde voor of op 31 Maart betaal word.

Datums van betaling

Registrasiegelde

Betaalbaar deur alle studente voor of op die datum van registrasie. Internetbetalings en bankoordragte moet minstens 24 uur voor die datum van registrasie geskied, tjekbetalings minstens 5 werksdae voor die datum van registrasie en kontant- en/of kaartbetalings kan voor of op die datum van registrasie geskied. Hierdie gelde is slegs terugbetaalbaar indien die studente se aansoek om aan Aros te studeer, skriftelik teruggetrek word voor of op die datum van registrasie.

Geen student sal geregistreer word alvorens die vereiste registrasiegelde ten volle betaal is nie.

Studente wat laat registreer, betaal bo en behalwe die vasgestelde registrasiegelde, ’n bykomende bedrag van R500, synde laat registrasiegelde. 

Klasgelde en bykomende modulekoste

Alhoewel hierdie gelde teen 30 September ten volle betaal moet wees, moet daar streng by die volgende betalingsperdatums gehou word:

 • 25% is betaalbaar voor of op 31 Maart 2017
 • 50% is betaalbaar voor of op 31 Mei 2017
 • 75% is betaalbaar voor of op 31 Julie 2017
 • 100% is betaalbaar voor of op 30 September 2017

Indien enige van die betalingspersentasies, sonder dat vooraf skriftelike reëlings met Aros getref is, nie bereik word nie, sal sodanige student se punte nie beskikbaar gestel word nie;  geen kredietaankope by die boekwinkel gemaak kan word nie en geen verdere studiegidse tot die student se beskikking gestel word nie.

Handboekaankope

Geen nuwe handboeke kan meer outomaties op die student se studenterekening aangekoop word nie. Voor die aanvang van die semester word 'n lys van die voorgeskrewe handboeke vir die semester op e-Klas gelaai. Die student merk dan die boeke af wat hy/sy wil aankoop. Sodra Boekenhout die versoek ontvang, word 'n kwotasie gestuur na die persoon wat verantwoordelik is om die rekening te betaal ge-e-pos. Sodra die kwotasie aanvaar en ten volle betaal is met die bewys van betaling ge-e-pos na boekenhout@aros.ac.za . Eers sodra die bewys van betaling ontvang is, sal die boeke vir die student uitgehou word.

Indien die student se klasgelde heeltemal op datum is, kan die student persoonlik by Finansies 'n reëling tref dat die handboeke op die student se rekening aangekoop mag word. Dit bly die student se eie verantwoordelikheid om sodanige reëling te tref.

Betaalbare gelde by staking van studie

Kansellasie na registrasie, maar voor die begin van amptelike klasse

50% van die registrasiegelde sal teruggehou word.

Kansellasie na die begin van amptelike klasse

Proporsioneel aanspreeklik tot die einde van die maand waarin studies deur middel van skriftelike kennisgewing amptelik gestaak word.

Volledige dokumente

Betaalbare gelde en finansiële reëls 2017

Programuiteensetting

4 Jaar Program

Eerste jaar
Inleiding tot Akademiese Geletterdheid; Afrikaans Vaardigheid; English Proficiency; Inleiding to Rekenaarvaardighede; Akademiese Geletterdheid; Afrikaans Lees; Elementêre Wiskunde; Religiestudies;
Didaktiek; Onderwys in Suid-Afrika; Onderrig van Huistaal 1; Afrikaans; English Reading; Opvoedkundige Sielkunde 1; Bybelkunde 1; Klaskamerbestuur; Onderrig van Wiskunde 1; Onderwyspraktyk 1
Tweede jaar
Opvoedkundige Sielkunde 2; Bybelkunde 2; Assessering; Onderrig van Huistaal 2; Onderrig van Wiskunde 2; Onderwyspraktyk 2; English; Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns; Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns
Derde jaar
Bybelkunde 3; Sosiopedagogiek; Leerderondersteuning 3; Onderrig van Lewensvaardighede: Persoonlike en Sosiale Welsyn en Liggaamlike Opvoeding; Onderrig van Wiskunde 3; Onderwyspraktyk 3; Tswana
Kommunikasievlak; Filosofie van die Opvoedkunde 3; Kurrikulumstudies; Onderrig van Addisionele Taal
Vierde jaar
Bybelkunde 4; Navorsingsteorie; Leerderondersteuning 4; Onderrig van Lewensvaardighede: Aanvangskennis; Onderwyspraktyk 4; Filosofie van die Opvoedkunde 4; Navorsingsprojek