Oorsig

Die BEd in lntermediêre Fase Onderrig (Graad 4 tot 7) bemagtig die student om die beginsels van die onderwys vir die spesifieke fase te verstaan en om die beginsels in praktyk toe te pas. Hierdie program is veral daarop gemik om die student goed toe te rus in die teorie van spesifieke vakke terwyl die praktykervaring die student goed toerus om eendag as 'n volwaardige onderwyser in die klas te staan.

Wat is die spesialiseringrigtings waarin ek kan kwalifiseer?

Daar is twee spesialiseringsrigtings waarvoor jy kan kwalifiseer:

 • Wiskunde en Natuurwetenskappe
  • Studente wat die Wiskunde en Natuurwetenskapperigting wil neem, moet ten minste 50% in Wiskunde behaal het. (Studente met Wiskunde Geletterdheid kwalifiseer nie vir hierdie rigting nie.)

OF

 • Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe
  • Studente wat die Lewensvaardighede- en Sosiale Wetenskapperigting wil neem, het geen spesifieke vakvereistes nie.

Program inligting

 

Wiskunde en Natuurwetenskappe
Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe

PROGRAM-INLIGTING

 

o   NKR-vlak 7: 548 krediete

o   Aantal modules per jaar: ± 8 modules per semester

o   Tydsduur: 4 jaar

o   NKR-vlak 7: 554 krediete

o   Aantal modules per jaar: ± 8 modules per semester

o   Tydsduur: 4 jaar

TOELATINGS-VEREISTES

·      Matriek met ‘n APS-telling van 30 (Lewensoriëntering ingesluit)

·      Universiteitsvrystelling

o   Wiskunde ≥ 4

·      Matriek met ‘n APS-telling van 30 (Lewensoriëntering ingesluit)

·      Universiteitsvrystelling

o   Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid

KOSTES: JAAR 1

 

·      Aansoekgelde: R250

·      Registrasie: R3 500

·      Klasgelde: R35 550

·      Handboeke: ± R4 500

·      Aansoekgelde: R250

·      Registrasie: R3 500

·      Klasgelde: R35 550

·      Handboeke: ± R4 500

Onderrigmedium

 • Studente woon verpligte kontaksessies op Vrydae OF Saterdae by Aros se kampus
  in Waverley te Pretoria by.
 • Onderrigondersteuning vind deurlopend deur middel van e-Klas (internet) plaas.
 • Onderwyspraktyk: Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye prakties
  by skole te doen. Studente word vir die onderwyspraktykperiode deur Aros by
  ‘n skool geplaas (indien die student nie alreeds by ‘n skool betrokke is nie).
  • Eerstejaarstudente begin met Onderwyspraktyk in die derde skoolkwartaal.
  • Tweedejaarstudente voltooi twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk.
   Die tydperke word tydens die tweede-en derde skoolkwartaal voltooi.
  • Derdejaarstudente voltooi ook twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk
   gedurende kwartaal een, twee en drie.
  • Vierdejaarstudente voltooi drie aaneenlopende tydperke van drie weke elk.
   Die eerste drie weke vind plaas met skoolaanvangs in die eerste kwartaal.

Verdere toelatingsvereistes

Toelating op grond van Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)

Ten einde vir toelating te kwalifiseer, moet ʼn persoon oor ‘n Senior Sertifikaat (voor 2008) of Nasionale Senior Sertifikaat (vanaf 2008) beskik en aan die spesifieke vereistes van die program voldoen.

Toelating op grond van ouderdom

ʼn Persoon wat ouer is as 23 jaar en nie goedkeuring vir graadstudies na afloop van die matrikulasie-eksamen ontvang het nie, kan in aanmerking kom vir toelating.

Hierdie voorwaardelike toelating is slegs van toepassing op voornemende studente wat

 • voor 2008 gematrikuleer het;
 • in besit is van ‘n Senior Sertifikaat (SS);
 • nie goedkeuring vir graadstudies ontvang het nie;
 • ten minste een taal op HG geslaag het en
 • in ten minste vier HG of SG vakke (nie LG) vier E’s of beter behaal het.

‘n Persoon ouer as 45 jaar kwalifiseer onvoorwaardelik.

Toelating op grond van naskoolse kwalifikasies

ʼn Persoon wat nie goedkeuring vir graadstudies ontvang het nie, maar beskik oor ʼn Senior Sertifikaat en ʼn drie jaar erkende Nasionale diploma wat aan ʼn Suid-Afrikaanse universiteit, onderwyskollege of technikon verwerf is, kan op grond van naskoolse kwalifikasies vir toelating tot graadstudies in aanmerking kom.

Toelating op grond van goedgekeurde kwalifikasies verwerf buite die RSA

ʼn Persoon kan op grond van kwalifikasies wat buite die RSA verwerf is, vir voorwaardelike toelating in aanmerking kom.

Erkenning van vorige leer en modulevrystelling

 • ʼn Persoon wat nie aan die voorgeskrewe toelatingsvereistes van ʼn spesifieke program voldoen nie, maar oor vorige leer en toepaslike werkervaring beskik, kan tot studie toegelaat word nadat die prosedure vir erkenning van vorige leer suksesvol deurloop is.
 • Die prosedure vir sodanige erkenning kan volgens die oordeel van Aros voldoening aan
  een of meer van die volgende vereistes insluit:
  a) bepaalde resultate in ʼn stel toetse;
  b) voorlegging van bewys van vaardighede waarop aanspraak gemaak word;
  c) geslaagde onderhoude; en/of
  d) die bereiking van bepaalde uitkomste in ʼn goedgekeurde kurrikulum by Aros of ander
  onderwysinstellings vir dié doel aangewys.

Aansoek om Module Erkennings 2018

ʼn Student wat by Aros toegelaat is nadat slegs ʼn gedeelte van ʼn kwalifikasie aan ʼn ander hoër onderwysinstelling afgehandel is, kan by Aros skriftelik aansoek doen om erkenning van modules met dien verstande dat hoogstens die helfte van die getal modules wat vir die betrokke kurrikulum vereis word, erken mag word. Die student moet alle modules neem waarvoor nie vrystelling gegee word nie.

Krediete vir enige module waarvoor ʼn persoon erkenning ontvang, word toegeken in ooreenstemming met nasionale voorskrifte en reëls soos in die jaarboek uiteengesit.

Bykomende vereistes

 • Die waardes van Aros moet ten volle deur die student onderskryf word.
 • Die voornemende student moet van voorneme wees om ʼn reformatoriese lewensbeskoulike studie te volg.
 • Die metode van aflewering is ʼn kombinasie van direkte onderrig en tegnologieondersteunde onderrig vanaf die eerste jaar tot aan die einde van die finale jaar.
 • Studente moet rekenaarvaardig wees in die gebruik van Microsoft Office en die gebruik van die internet. Toegang tot ʼn rekenaar en die internet is verpligtend aangesien elektroniese kommunikasie ʼn belangrike deel vorm van onderrig. Rekenaarvereistes is as volg: i3 rekenaar, 4GB RAM, 320-500GB HDD, Windows 7/8/10 en Office 2010/2013/2016 of Office 365.
 • Studente moet klasse bywoon op Vrydae of Saterdae afhangende van die gekose program se aanbiedingsvereistes. Studente moet ekstra

Kapasiteitsbepalings

As gevolg van spesifieke kapasiteitsbepalings word kandidate vir toelating gekeur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen, nie noodwendig tot die betrokke program toegelaat sal word nie.

Kostes

Die onderstaande inligting word volledig bespreek in die Betaalbare gelde en Finansiële reëls 2018 dokument hieronder:

 • Algemene bepalings
 • Betaalmetodes
 • Bedrae betaalbaar
 • Betaalbare gelde
 • Betalingsvereistes

Betaalbare gelde en Finansiële reëls 2018

Finansiële steun

Aros bied verskeie beurse aan studente wat aan die vereistes voldoen:

 • Akademiese merietebeurse (Nuweling akademiese merietebeurse - Eerstejaars)
 • Senior akademiese merietebeurs (Senior Aros studente - Tweedejaars tor vierdejaars)
 • Leierskap-, sport-, kuns- en kultuurbeurse
 • Leierskapbeurs
 • Redenaarskompetisie/Olimpiade
 • Sport (prestasie op internasionale- of nasionale vlak)
 • Beurse vir fisiese gestremdheid
 • Wees- en pleegbeurse
 • Gesinsbeurse

Finansiële steun: Beurse