Oorsig

Die B.Ed in Intermediêre Fase Onderrig (Gr 4 tot 7) bemagtig die student om die beginsels van die onderwys vir die spesifieke fase te verstaan en om die beginsels in praktyk toe te pas. Hierdie program is veral daarop gemik om die student goed toe te rus in die teorie van spesifieke vakke terwyl die praktykervaring die student goed toerus om eendag as ʼn volwaardige onderwyser in die klas te staan.

DOEN AANSOEK HIER!

Uittreevlak van die kwalifikasie

Die uittreevlak van die kwalifikasie is NKR vlak 7 (Wiskunde en Natuurwetenskappe - 548 krediete; Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe - 554 krediete) en bemagtig jou om in beide private en openbare laerskole (in Gr 4 tot 7) klas te gee.

Wat is die spesialiseringrigtings waarin ek kan kwalifiseer?

Daar is twee spesialiseringsrigtings waarvoor jy kan kwalifiseer:

 • Wiskunde en Natuurwetenskappe
  • Studente wat die Wiskunde en Natuurwetenskapperigting wil neem, moet ten minste 50% in Wiskunde behaal het. (Studente met Wiskunde Geletterdheid kwalifiseer nie vir hierdie rigting nie.)

OF

 • Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe
  • Studente wat die Lewensvaardighede- en Sosiale Wetenskapperigting wil neem, het geen spesifieke vakvereistes nie.

Klasbywoning en onderrigmodel

 • Studente woon verpligte kontaksessies op Vrydagmiddae en - aande OF Saterdae op ons kampus in Waverley, Pretoria by.
 • Deur die res van die week vind onderrig deur middel van e-Klas (internet) plaas.
 • Onderwyspraktyk: Daar word van studente verwag om bepaalde tye prakties in die skool te doen. Studente word gedurende die onderwyspraktyktydperk deur Aros by ʼn skool geplaas (indien die student nie alreeds by ʼn skool betrokke is nie).
  • Eerstejaarstudente begin met Onderwyspraktyk in die derde skoolkwartaal.  
  • Tweedejaarstudente voltooi twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Die tydperke word tydens die tweede- en derde skoolkwartaal voltooi.
  • Derdejaarstudente voltooi ook twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk gedurende kwartaal een, twee en drie.
  • Vierdejaarstudente voltooi drie aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Die eerste drie weke vind plaas met skoolaanvangs in die eerste kwartaal.

 

Toelatingsvereistes

Daar is twee spesialiserings rigtings waarvoor jy kan kwalifiseer:

 • Wiskunde en Natuurwetenskappe
  • APS minimum 24 (Lewensoriëntering word nie in berekening gebring nie)
  • Universiteitsvrystelling met:
   • Afrikaans ≥ 4
   • Engels ≥ 3
   • Wiskunde* ≥ 4 (Studente met Wiskunde Geletterdheid kwalifiseer nie vir die rigting nie)

 • Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe
  • APS minimum 24 (Lewensoriëntering word nie in berekening gebring nie)
  • Universiteitsvrystelling met:
   • Afrikaans ≥ 4
   • Engels ≥ 3
   • Studente wat die Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe rigting wil neem het geen spesifieke vak vereistes nie.
   • Studente wat die Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe rigting wil neem maar nie Wiskunde (Wiskunde geletterdheid uitgesluit) geslaag het op skool nie moet ʼn addisionele wiskunde module “Elementêre Wiskunde vir Intermediêre Fase” neem.

Erkenning van vorige leer

ʼn Persoon wat nie aan die voorgeskrewe toelatingsvereistes van ʼn spesifieke program voldoen nie, maar oor vorige leer en toepaslike werkervaring beskik, kan tot studie toegelaat word nadat die prosedure vir erkenning van vorige leer suksesvol deurloop is.

Die prosedure vir sodanige erkenning kan volgens die oordeel van Aros voldoening aan een of meer van die volgende vereistes insluit:

 1. bepaalde resultate in ʼn stel toetse;
 2. voorlegging van bewys van vaardighede waarop aanspraak gemaak word;
 3. geslaagde onderhoude; en/of
 4. die bereiking van bepaalde uitkomste in ʼn goedgekeurde kurrikulum by Aros of ander onderwysinstellings vir dié doel aangewys.

Krediete vir enige module waarvoor ʼn persoon erkenning ontvang, word toegeken in ooreenstemming met nasionale voorskrifte en reëls soos in die jaarboek uiteengesit.

Hoogstens die helfte van die getal modules wat vir die betrokke kurrikulum vereis word, mag erken word.

Aansoek Module Erkennings

Programuiteensetting

 

Wiskunde en Natuurwetenskappe

Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe

Eerstejaar

Akademiese Geletterdheid; Afrikaans Lees; Inleiding tot Rekenaarvaardighede; Onderwys in Suid-Afrika; Religiestudies; Didaktiek; Afrikaans Huistaal Onderrig 1; English Reading; Opvoedkundige Sielkunde 1; Bybelkunde 1; Klaskamerbestuur; English First Additional Language Teaching 1; Onderwyspraktyk 1; Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Die volgende twee modules stel die student in staat om Sosiale Wetenskappe en Lewensvaardighede aan te bied (nie spesialiseringsrigting):

Oriëntering tot Sosiale Wetenskappe Onderrig; Oriëntering tot Lewensvaardighede Onderrig

Spesialiseringsmodules:
Oriëntering tot Wetenskap en Tegnologie Onderrig; Oriëntering tot Wiskunde Onderrig

Akademiese Geletterdheid; Afrikaans Lees; Inleiding tot Rekenaarvaardighede; Onderwys in Suid-Afrika; Religiestudies; Didaktiek; Elementêre Wiskunde vir Intermediêre Fase; Afrikaans Huistaal Onderrig 1; English Reading; Opvoedkundige Sielkunde 1; Bybelkunde 1; Klaskamerbestuur; English First Additional Language Teaching 1; Onderwyspraktyk 1; Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Die volgende twee modules stel die student in staat om Wiskunde en Natuurwetenskappe aan te bied (nie spesialiseringsrigting):

Oriëntering tot Wiskunde Onderrig; Oriëntering tot Wetenskap en Tegnologie Onderrig

Spesialiseringsmodules:
Oriëntering tot Sosiale Wetenskappe Onderrig; Oriëntering tot Lewensvaardighede Onderrig

Tweedejaar

Opvoedkundige Sielkunde 2; Bybelkunde 2; Assessering; English First Additional Language Teaching 2; Afrikaans Huistaal Onderrig 2; Onderwyspraktyk 2; Wiskunde Onderrig 2; Wetenskap en Tegnologie Onderrig 2; Tswana Kommunikasievlak

Opvoedkundige Sielkunde 2; Bybelkunde 2; Assessering; English First Additional Language Teaching 2; Afrikaans Huistaal Onderrig 2; Onderwyspraktyk 2; Sosiale Wetenskappe Onderrig 2; Lewensvaardighede Onderrig 2; Tswana Kommunikasievlak

Derdejaar

Sosiopedagogiek; Leerderondersteuning 3; Bybelkunde 3; Omgewingsopvoeding vir Volhoubare Ontwikkeling; English First Additional Language Teaching 3; Afrikaans Huistaal Onderrig 3; Onderwyspraktyk 3; Wiskunde Onderrig 3; Wetenskap en Tegnologie Onderrig 3; Filosofie van die Opvoedkunde 3; Kurrikulumstudies

Sosiopedagogiek; Leerderondersteuning 3; Bybelkunde 3; Omgewingsopvoeding vir Volhoubare Ontwikkeling; English First Additional Language Teaching 3; Afrikaans Huistaal Onderrig 3; Onderwyspraktyk 3; Sosiale Wetenskappe Onderrig 3; Lewensvaardighede Onderrig 3; Filosofie van die Opvoedkunde 3; Kurrikulumstudies

Vierdejaar

Leerderondersteuning 4; Bybelkunde 4; Navorsingsteorie; English First Additional Language Teaching 4; Afrikaans Huistaal Onderrig 4; Onderwyspraktyk 4; Wiskunde Onderrig 4; Wetenskap en Tegnologie Onderrig 4; Filosofie van die Opvoedkunde 4; Navorsingsprojek

Leerderondersteuning 4; Bybelkunde 4; Navorsingsteorie; English First Additional Language Teaching 4; Afrikaans Huistaal Onderrig 4; Onderwyspraktyk 4; Sosiale Wetenskappe Onderrig 4; Lewensvaardighede Onderrig 4; Filosofie van die Opvoedkunde 4;
Navorsingsprojek

Onderwyspraktyk

Daar word van studente verwag om bepaalde tye Onderwyspraktyk in die Intermediȇrefasegrade te voltooi. Eerstejaarstudente begin met Onderwyspraktyk in die derde skoolkwartaal.  

Tweedejaarstudente voltooi twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Die tydperke word tydens die tweede- en derde skoolkwartaal voltooi. Derdejaarstudente voltooi ook twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk gedurende kwartaal een, twee en drie.

Vierdejaarstudente voltooi drie aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Die eerste drie weke vind plaas met skoolaanvangs in die eerste kwartaal (Moet soos reeds vermeld in die Intermediȇrefasegrade voltooi word)

Hoeveel kos dit?

Die koste vir die graad is in die omgewing van R35 000 per jaar.

Registrasie 2018

Registrasie vir studente vind vanaf middel Januarie 2018 plaas. Studente moet beskikbaar wees vanaf middel Januarie tot 2 Februarie vir opleiding en werkswinkels.