Oorsig

As deel van grondslagfase onderwys in Suid-Afrika is die Diploma in Graad R Onderrig spesifiek daarop gerig om onderwysers op te lei wat fokus op die onderrig van Graad R-leerders. Praktykgebaseerde opleiding vorm die basis van hierdie kwalifikasie en dra daartoe by dat die student ontwikkel tot 'n professionele, kundige, roepingsgedrewe Graad R-opvoeder.

Na die suksesvolle voltooiing van die program sal studente die nodige leierskap aan die dag kan lê om innoverend te werk te gaan om leerders binne die spesifieke konteks van Graad R te onderrig. Die opvoeder leer hoe om Graad R-leerders toe te rus met die nodige waardes, vaardighede en kennis wat noodsaaklike boustene is vir formele onderrig in Graad.

Program inligting

 • NKR-vlak 6: 390 krediete
 • Aantal modules per jaar: ± 7 modules per semester
 • Tydsduur: 3 jaar

Onderrigmedium

Studente woon verpligte kontaksessies op Vrydae OF Saterdae by Aros se kampus in Waverley te Pretoria by.

 • Deur die res van die week vind onderrig deur middel van e-Klas (internet) plaas.
 • Onderwyspraktyk: Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye prakties by skole te doen. Studente word vir die onderwyspraktykperiode deur Aros by ‘n skool geplaas (indien die student nie alreeds by ‘n skool betrokke is nie).
  • Eerstejaarstudente begin met Onderwyspraktyk in die tweede en derde kwartaal.
  • Tweedejaar- en derdejaarstudente voltooi Onderwyspraktyk vanaf die eerste
   skooldag vir drie weke asook gedurende die tweede en derde kwartaal.

Toelatingsvereistes

Toelating op grond van Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)

Ten einde vir toelating te kwalifiseer, moet ʼn persoon oor ‘n Senior Sertifikaat (voor 2008) of Nasionale Senior Sertifikaat (vanaf 2008) beskik en aan die spesifieke vereistes van die program voldoen.

Toelating op grond van ouderdom

ʼn Persoon wat ouer is as 23 jaar en nie goedkeuring vir graadstudies na afloop van die matrikulasie-eksamen ontvang het nie, kan in aanmerking kom vir toelating.

Hierdie voorwaardelike toelating is slegs van toepassing op voornemende studente wat

 • voor 2008 gematrikuleer het;
 • in besit is van ‘n Senior Sertifikaat (SS);

‘n Persoon ouer as 45 jaar kwalifiseer onvoorwaardelik.

Toelating op grond van naskoolse kwalifikasies

ʼn Persoon wat nie goedkeuring vir graadstudies ontvang het nie, maar beskik oor ʼn Senior Sertifikaat en ʼn drie jaar erkende Nasionale diploma wat aan ʼn Suid-Afrikaanse universiteit, onderwyskollege of technikon verwerf is, kan op grond van naskoolse kwalifikasies vir toelating tot graadstudies in aanmerking kom.

Toelating op grond van goedgekeurde kwalifikasies verwerf buite die RSA

ʼn Persoon kan op grond van kwalifikasies wat buite die RSA verwerf is, vir voorwaardelike toelating in aanmerking kom.

Erkenning van vorige leer en modulevrystelling

 • ʼn Persoon wat nie aan die voorgeskrewe toelatingsvereistes van ʼn spesifieke program voldoen nie, maar oor vorige leer en toepaslike werkervaring beskik, kan tot studie toegelaat word nadat die prosedure vir erkenning van vorige leer suksesvol deurloop is.
 • Die prosedure vir sodanige erkenning kan volgens die oordeel van Aros voldoening aan
  een of meer van die volgende vereistes insluit:
  a) bepaalde resultate in ʼn stel toetse;
  b) voorlegging van bewys van vaardighede waarop aanspraak gemaak word;
  c) geslaagde onderhoude; en/of
  d) die bereiking van bepaalde uitkomste in ʼn goedgekeurde kurrikulum by Aros of ander
  onderwysinstellings vir dié doel aangewys.

Aansoek om Module Erkennings 2018

ʼn Student wat by Aros toegelaat is nadat slegs ʼn gedeelte van ʼn kwalifikasie aan ʼn ander hoër onderwysinstelling afgehandel is, kan by Aros skriftelik aansoek doen om erkenning van modules met dien verstande dat hoogstens die helfte van die getal modules wat vir die betrokke kurrikulum vereis word, erken mag word. Die student moet alle modules neem waarvoor nie vrystelling gegee word nie.

Krediete vir enige module waarvoor ʼn persoon erkenning ontvang, word toegeken in ooreenstemming met nasionale voorskrifte en reëls soos in die jaarboek uiteengesit.

Bykomende vereistes

 • Die waardes van Aros moet ten volle deur die student onderskryf word.
 • Die voornemende student moet van voorneme wees om ʼn reformatoriese lewensbeskoulike studie te volg.
 • Die metode van aflewering is ʼn kombinasie van direkte onderrig en tegnologieondersteunde onderrig vanaf die eerste jaar tot aan die einde van die finale jaar.
 • Studente moet rekenaarvaardig wees in die gebruik van Microsoft Office en die gebruik van die internet. Toegang tot ʼn rekenaar en die internet is verpligtend aangesien elektroniese kommunikasie ʼn belangrike deel vorm van onderrig. Rekenaarvereistes is as volg: i3 rekenaar, 4GB RAM, 320-500GB HDD, Windows 7/8/10 en Office 2010/2013/2016 of Office 365.
 • Studente moet klasse bywoon op Vrydae of Saterdae afhangende van die gekose program se aanbiedingsvereistes. Studente moet ekstra

Kapasiteitsbepalings

As gevolg van spesifieke kapasiteitsbepalings word kandidate vir toelating gekeur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen, nie noodwendig tot die betrokke program toegelaat sal word nie.

Kostes

Kostes: Jaar 1

 • Aansoekgelde: R250
 • Registrasie: R3 500
 • Klasgelde: R31 700
 • Handboeke: ± R4 500

Die onderstaande inligting word volledig bespreek in die Betaalbare gelde en Finansiële reëls 2018 dokument hieronder:

 • Algemene bepalings
 • Betaalmetodes
 • Bedrae betaalbaar
 • Betaalbare gelde
 • Betalingsvereistes

Betaalbare gelde en Finansiële reëls 2018

Finansiële steun

Aros bied verskeie beurse aan studente wat aan die vereistes voldoen:

 • Akademiese merietebeurse (Nuweling akademiese merietebeurse - Eerstejaars)
 • Senior akademiese merietebeurs (Senior Aros studente - Tweedejaars tor vierdejaars)
 • Leierskap-, sport-, kuns- en kultuurbeurse
 • Leierskapbeurs
 • Redenaarskompetisie/Olimpiade
 • Sport (prestasie op internasionale- of nasionale vlak)
 • Beurse vir fisiese gestremdheid
 • Wees- en pleegbeurse
 • Gesinsbeurse

Finansiële steun: Beurse