Oorsig

As deel van grondslagfase onderwys in Suid-Afrika, is die Diploma in Graad R-Onderrig spesifiek daarop gerig om onderwysers op te lei wat fokus op die onderrig van Graad R-leerders. Praktykgebaseerde opleiding vorm die basis van hierdie kwalifikasie en dra daartoe by dat die student ontwikkel tot ʼn professionele, kundige, roepinggedrewe Graad R-opvoeder.

Na die suksesvolle voltooiing van die program sal studente die nodige leierskap aan die dag kan lê om innoverend te werk te gaan om leerders binne die spesifieke konteks van Graad R te onderrig. Die opvoeder leer hoe om Graad R-leerders toe te rus met die nodige waardes, vaardighede en kennis wat noodsaaklike boustene is vir formele onderrig in Graad 1.

DOEN AANSOEK HIER!

Uittreevlak van die kwalifikasie

NKR-vlak 6; 390 Krediete

Tydperk

3 Jaar

Onderrigmedium

 • Studente woon verpligte kontaksessiesop Vrydae OF Saterdae by onskampus in Waverley, Pretoria by.
 • Deur die res van die week vind onderrig deur middel van e-Klas (internet) plaas.
 • Onderwyspraktyk: Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye prakties by skole te doen. Studente word deur Aros by ʼn skool geplaas (indien die student nie alreeds by ʼn skool betrokke is nie) vir die onderwyspraktyktydperk.
  o Eerstejaarstudente begin met Onderwyspraktyk in die tweede en derde kwartaal.
  o Tweedejaar- en derdejaarstudente voltooi Onderwyspraktyk vanaf die eerste skooldag vir drie weke asook gedurende die tweede en derde kwartaal.

Toelatingsvereistes

Voornemende studente moet ’n APS-telling van ten minste 20 behaal het.

(Lewensoriëntering word nie in berekening gebring vir die berekening van die APS-telling nie.)

Onderwyspraktyk

Wat is onderwyspraktyk?

Onderwyspraktyk vorm ’n belangrike en verpligte deel van die program. Studente kan Onderwyspraktyk op een van twee wyses voltooi:

Onderwyserassistent

Studente kan aansoek doen om betrekking by skole en word aangestel as ’n Ontvangsjaar (Graad R) onderwyserassistent. Die student is deeltyds by 'n skool betrokke en wat aan die student wonderlike leergeleenthede bied. Die kontrak is tussen die student en die skool en Aros het min of geen insae in die eise wat die skool aan die student stel nie.

Dit is egter nie ’n vereiste dat studente by ’n skool as onderwysassistent werksaam is nie. Studente in ander beroepe of wat voltyds slegs op hulle studies wil fokus, word ook geakkommodeer.

Daar word van studente verwag om alle onderwyspraktyktake en –opdragte te voltooi soos bepaal deur Aros. Die student word gemonitor en geassesseer deur Aros se akademiese personeel. Dit is ook belangrik dat alle onderwyspraktyktake uitgevoer word in die fasejaar soos vereis in die opdragte.

Studente word deur Aros by ’n skool geplaas (indien die student nie alreeds by 'n skool betrokke is nie) vir die onderwyspraktyktydperk.  Alle skole is in ’n radius van 165 km vanaf Aros.

Verpligte onderwyspraktykperiodes

Daar word van studente verwag om bepaalde tye Onderwyspraktyk te voltooi. Eerstejaarstudente begin met Onderwyspraktyk in die tweede en derde kwartaal.

Tweedejaar- en derdejaarstudente voltooi Onderwyspraktyk vanaf die eerste skooldag vir drie weke asook gedurende die tweede en derde kwartaal.

Opdragte en vereistes

Volledige inligting oor die vereistes van Onderwyspraktyk word voor die aanvang van elke Onderwyspraktykmodule (in ’n pakket) aan studente bekend gemaak.

Studente woon ook kontaksessies in Onderwyspraktyk by en ontvang tydens die sessies verdere inligting oor die aard en omvang van elke studiejaar se Onderwyspraktyk.

Sertifikate

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die praktiese modules PRAK121, OPRA231 en OPRA331. Studente sal bewys moet lewer van hierdie sertifikate behaal alvorens die module geslaag kan word.

PRAK121Geen

PRAK231

Sportsertifikaat

PRAK331Kultuur- en Noodhulpsertifikaat

Hoeveel kos dit?

Gelde betaalbaar

Studiegelde 2017

Studiegelde per jaar

3 jaar program

Betaaldatum

1ste jaar koste

R 31 700

Oor 9 maande (Feb - Okt)

Registrasiegelde

R 3 500

Betaalbaar voor datum van registrasie

Bykomende gelde

Die volgende bykomende gelde is betaalbaar.

Items

R

Betaaldatum

Aansoekgelde1

250

*Laat aansoeke

Eerstejaarskamp

800

Voor/op datum van registrasie

Handboeke2

4 500

Binne 30 dae na aankoop

Totaal

5 350

 

1 Na 31 Oktober 2017.
2 Beraamde bedrag.

Korting op studiegelde

Gesinskorting (meer as een kind wat gelyktydig aan Aros studeer)

Gesinskorting word as ’n reël nie toegestaan nie. ’n Versoek daartoe kan gerig word en elke versoek sal op eie meriete beoordeel word.

Vroeë vereffeningskorting

’n Korting van 3% op klasgelde word toegestaan indien die volle klasgelde voor of op 31 Maart betaal word.

Datums van betaling

Registrasiegelde

Betaalbaar deur alle studente voor of op die datum van registrasie. Internetbetalings en bankoordragte moet minstens 24 uur voor die datum van registrasie geskied, tjekbetalings minstens 5 werksdae voor die datum van registrasie en kontant- en/of kaartbetalings kan voor of op die datum van registrasie geskied. Hierdie gelde is slegs terugbetaalbaar indien die studente se aansoek om aan Aros te studeer, skriftelik teruggetrek word voor of op die datum van registrasie.

Geen student sal geregistreer word alvorens die vereiste registrasiegelde ten volle betaal is nie.

Studente wat laat registreer, betaal bo en behalwe die vasgestelde registrasiegelde, ’n bykomende bedrag van R500, synde laat registrasiegelde. 

Klasgelde en bykomende modulekoste

Alhoewel hierdie gelde oor ’n tydperk van 9 maande betaal kan word, moet daar streng by die volgende betalingsperdatums gehou word:

 • 25% is betaalbaar voor of op 31 Maart 2016
 • 50% is betaalbaar voor of op 31 Mei 2016
 • 75% is betaalbaar voor of op 31 Julie 2016
 • 100% is betaalbaar voor of op 30 September 2016

Indien enige van die betalingspersentasies, sonder dat vooraf skriftelike reëlings met Aros getref is, nie bereik word nie, sal sodanige student se punte nie beskikbaar gestel word nie;  geen kredietaankope by die boekwinkel gemaak kan word nie en geen verdere studiegidse tot die student se beskikking gestel word nie.

Handboekaankope

Die nuwe reëling rakende die aankoop van handboeke is sedert Junie 2015 as volg:

Geen nuwe handboeke kan meer outomaties op die student se studenterekening aangekoop word nie. Voor die aanvang van die semester word 'n lys van die voorgeskrewe handboeke vir die semester op e-Klas gelaai. Die student merk dan die boeke af wat hy/sy wil aankoop. Sodra Boekenhout die versoek ontvang, word 'n kwotasie gestuur na die persoon wat verantwoordelik is om die rekening te betaal ge-e-pos. Sodra die kwotasie aanvaar en ten volle betaal is met die bewys van betaling ge-e-pos na boekenhout@aros.ac.za . Eers sodra die bewys van betaling ontvang is, sal die boeke vir die student uitgehou word.

Indien die student se klasgelde heeltemal op datum is, kan die student persoonlik by Finansies 'n reëling tref dat die handboeke op die student se rekening aangekoop mag word. Dit bly die student se eie verantwoordelikheid om sodanige reëling te tref.

Betaalbare gelde by staking van studie

Kansellasie na registrasie, maar voor die begin van amptelike klasse

50% van die registrasiegelde sal teruggehou word.

Kansellasie na die begin van amptelike klasse

Proporsioneel aanspreeklik tot die einde van die maand waarin studies deur middel van skriftelike kennisgewing amptelik gestaak word.

Aros behou die reg om klasgelde te verander.

Volle dokumentasie

Betaalbare gelde en finansiële reëls 2017

Programuiteensetting

Die minimum duur van die O150P-kwalifikasie is drie jaar en die maksimum vyf jaar. Dit is ’n 390-krediet onderwyskwalifikasie om ten volle as praktykgekwalifiseerde professionele opvoeders te registreer.

Eerste jaarAfrikaans Lees; Afrikaans Vaardigheid; Afrikaans; Akademiese Geletterdheid; Bybelkunde 1; Didaktiek; English Proficiency;English Reading; Inleidende Teoretiese Raamwerk vir Graad R; Inleidende Wiskunde; Inleiding tot Rekenaarvaardighede; Klaskamerbestuur; Onderwyspraktyk 1. Opvoedkundige Sielkunde; Oriëntering tot Graad R-Onderrig; Religiestudies
Tweede jaar
Bybelkunde 2; Graad R Omgewing: Gesondheid; Graad R Omgewing: Veiligheid; Lewensvaardighede: Aanvangskennis Natuurwetenskap en Tegnologie; Lewensvaardighede: Kuns; Lewensvaardighede: Liggaamlike Opvoeding; Lewensvaardighede: Musiek; Onderrig van Afrikaans Eerste Taal; Onderrig van Graad R Wiskunde 2; Onderwyspraktyk vir Graad R 2; Opvoedkundige Sielkunde 2; Tswana Kommunikasievlak
Derde jaar
Assessering in Graad R; Bybelkunde 3; English Additional Language Teaching in Grade R; Filosofie van die Opvoedkunde 3; Leerderondersteuning 3; Kinderliteratuur vir Graad R; Lewensvaardighede: Aanvangskennis Sosiale Wetenskappe; Lewensvaardighede: Persoonlike en Sosiale Welsyn; Onderwyspraktyk vir Graad R 3; Sosiopedagogiek