Lys van Kwalifikasies

Kliek hier om aansoek te doen vir 2019


Klasbywoning en onderrigmodel

Aros se onderrigmodel is weeklikse verpligte kontaksessies asook deurlopende e-leerondersteuning. Die kontaksessies vind Vrydae of Saterdae plaas by Aros se kampus in Waverley, Pretoria. Deur die week vind skakeling deur middel van e-Klas (elektroniese ondersteuning op die internet) plaas. Studente kan self 'n keuse maak tussen hierdie twee dae tydens aansoek vir toelating.


Taal van onderrig

Aros se unieke taalbeleid

Die onderrigmedium by Aros is Afrikaans met die prinsipiële vertrekpunt van veeltaligheid en moedertaalonderrig.


Wat is 'n APS-telling?

Hoe werk ek my APS-toelatingspunt uit?

Voornemende studente wat hulle Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) verwerf het, kan hul APS-telling op die volgende wyse uitwerk:


Aros beurse

Aros bied verskeie beurse aan Aros-studente wat aan die vereistes voldoen:


Prestige onderwysbeurs bepalings en voorwaardes

Kliek hier vir meer inligting oor die beurs

Bepalings en voorwaardes

 • Alle verdienstelike persone met ʼn gemiddeld van 70% en hoër wat belangstel om hul roeping in onderwys te volg, kan aansoek doen.
 • Die beurs is beskikbaar vir een van die volgende kwalifikasies:
  • BEd in Grondslagfase Onderrig
  • BEd in Intermediêre Fase Onderrig (Wiskunde en Natuurwetenskappe)
  • BEd Intermediêrefase – Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe
 • Die beurs geld net vir inskrywings vir studies vanaf 2019 by Aros.
 • Deel van Aros se gemengde onderwys model behels bywoning van verpligte kontaksessie op Vrydae OF Saterdae by Aros se kampus in Waverley, Pretoria. 

Reëls

 1. Die reëls en inligting op hierdie kompetisieblad maak deel uit van die voorwaardes en bepalings vir deelname en inskrywing.
 2. Deelname aan die kompetisie impliseer aanvaarding van alle bepalings, reëls en voorwaardes van die kompetisie, die spesifieke beursvoorwaardes van die kompetisie, asook die vereistes van studie by Aros.
 3. Indien enige inligting op die aansoekvorm onwaar of vals is, sal die aansoek summier afgekeur word.
 4. Geen persoon wat by Aros, Rapport Onderwysfonds of Pretoria FM werksaam is, sal toegelaat word om aan die kompetisie deel te neem nie.
 5. Aros, Rapport Onderwysfonds en Pretoria FM behou die reg voor om ʼn onderhoud met die wenners te voer, foto’s te neem en onderhoude te voer wat gepubliseer of uitgesaai mag word.
 6. Deelname aan hierdie kompetisie veronderstel toestemming om deur Aros, Rapport Onderwysfonds en Pretoria FM gekontak te word.
 7. Vul asb. die aansoekvorm VOLLEDIG in. Enige onvolledige aansoeke of aanhangsels wat nie aangeheg is nie, kan veroorsaak dat die aansoek sonder enige kennisgewing afgekeur word. U gaan dus uself benadeel as inligting nie volledig deurgegee word nie.
 8. Beursgelde en prysgelde mag nie oorgedra/geskenk of vir kontant omgeruil word nie.
 9. Beurs geld slegs vir inskrywings gedurende 2018 vir 2019 studies.
 10. Alle deelnemers vrywaar Aros, Rapport Onderwysfonds en Pretoria FM van enige skade en/of koste voortspruitend uit eise wat die deelnemer mag hê of opdoen deur deelname aan die kompetisie.
 11. Slegs een inskrywing per deelnemer sal voldoende wees.
 12. Die kompetisie sal oop wees vanaf 09:00 op 18 Junie 2018 tot 23:59 op 28 Oktober 2018.
 13. Om vir die beurs in aanmerking te kom, mag jy nie by ʼn ander instansie vir die tydperk van jou studies by Aros studeer nie.
 14. Indien Aros, Rapport Onderwysfonds en PretoriaFM nie daarin slaag om die beurswenner binne vyf werksdae na die sluiting van die kompetisie telefonies te kontak nie, sal ʼn ander wenner aangewys word.
 15. Die Beurswenners sal op 17 November 2018 aangewys word.
 16. Aros, Rapport Onderwysfonds en PretoriaFM is nie aanspreeklik vir enige tegniese fout wat daartoe kan lei dat ʼn inskrywing nie suksesvol ingedien word nie. Aros, Rapport Onderwysfonds en PretoriaFM aanvaar geen verantwoordelikheid vir inskrywings wat onafgelewer is, verlore raak of vertraag word nie. Bewys van stuur (bewys van e-pos gestuur) is nie ʼn bewys van ontvangs nie. ʼn Inskrywer moet self ontvangs van sy/haar inskrywing bevestig.
 17. Studente is self verantwoordelik vir verblyf tydens studies.
 18. Student is self verantwoordelik vir vervoer tydens studies
 19. Student is self verantwoordelik vir kostes buiten klasgelde, handboeke en studiegidse soos voorgeskryf per jaar van studie deur Aros.
 20. Die beurswenner moet toestem om gereeld deur die Studente Suksessentrum en Rapport Onderwysfonds opgevolg en gekontak te word vir monitering van hy/haar studies.
 21. Handboekaankope: Slegs handboeke wat voorgeskryf word vir die student / beurswenner se studies kan by Aros se boekwinkel aangekoop word.
 22. Registrasiegelde per jaar: Gelde word deur Aros se finansiële afdeling geadministreer.
 23. Studies moet in vier jaar voltooi word. Student moet gedurende die 4 jaar deurgans ʼn gemiddelde persentasie van 65% gemiddeld behaal en mag geen vakke druip nie.
 24. Die beurs dek alle klasse aangebied deur Aros by hulle kampus in Waverley, Pretoria ter voltooiing van die vier jaar graadstudie. Indien die beurshouer ʼn vak druip of sy/haar jaar druip, verval die beurs en sal beursnemer verantwoordbaar gehou word vir die terugbetaling van die studiebeurs se uitstaande bedrag vir die spesifieke jaar wat gedruip is.
 25. Die beurs sluit alle studiegidse en handboeke wat deur Aros verskaf word vir jou studie in.
 26. Die aansoeker gee hiermee toestemming dat Rapport Onderwysfonds die akademiese resultate by die Aros direk mag aanvra.
 27. Daar sal van enige beurswenner en/of leningsbeurs by Aros verwag word om ʼn skuldbewys in te vul, alvorens so ʼn beurs bekragtig word.
 28. Die beurswenner word voorlopig gekeur deur rekordeksamenpunte, en is onderhewig aan finale matriek uitslae. Voornemende studente wat reeds Graad 12 voltooi het sal op Graad 12 punte gekeur word.

Kliek hier om aansoek te doen

Navrae

Navrae kan skriftelik gerig word aan info@aros.ac.za


Navrae en afsprake

hallo@aros.ac.za

Ons nooi alle voornemende studente uit om ons te kom besoek by die Aros kampus in Pretoria. Spreekure is Maandae tot Vrydae 8:00-16:00.