Diploma in Graad R-onderrig (SAKO-nr. 94833)

Hierdie is nie 'n volwaardige onderwyskwalifikasie vir Grondslagfase-onderrig nie. Die kwalifikasie is spesifiek daarop gerig om persone wat nie aan die vereistes vir graadstudie voldoen nie, 'n toegangsroete tot BEd in Grondslagfase-onderrig te bied. Studente wat vir hierdie kwalifikasie wil inskryf, moet reeds 'n praktiserende graad R-assistent/onderwyser wees.

As deel van Grondslagfase-onderwys in Suid-Afrika is die Diploma in Graad R-onderrig spesifiek daarop gerig om onderwysers op te lei wat op die onderrig van graad R-leerders fokus . Praktykgebaseerde opleiding vorm die grondslag van hierdie kwalifikasie en dra daartoe by dat die student tot 'n professionele, kundige en roepingsgedrewe graad R-opvoeder ontwikkel.

Na afloop van die suksesvolle voltooiing van die kwalifikasie, sal studente die nodige leierskap aan die dag kan lê om innoverend te werk te gaan om leerders binne die spesifieke konteks van graad R te onderrig. Die opvoeder leer hoe om graad R-leerders toe te rus met die nodige waardes, vaardighede en kennis wat as noodsaaklike boustene vir formele onderrig binne die graad dien.

Koste per jaar 

  • Aansoekfooi:  R250.
  • Registrasie:  R3 500 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023).
  • Klasgeld:  ongeveer R44 300 (eerste deposito ingesluit).
  • Handboeke:  ongeveer R7 000.

1. Kwalifikasie-inligting

Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met diplomatoelating
NKR-vlak: 6
Minimum tydperk: 3 jaar
Toelatingspunt: 520 Aros-toelatingspunt
Toelating waglys: 480

2. Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waar studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole binne die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke Departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n skool geplaas.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: OPRA121, OPRA231 en OPRA331. Studente sal bewys moet lewer van hierdie sertifikate wat behaal is alvorens die module geslaag kan word.

OPRA121

Geen

OPRA231

Kultuursertifikaat

OPRA232

Kultuursertifikaat

OPRA331

Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

OPRA332

Noodhulpsertifikaat (vlak 1)


3. Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die modules van die kurrikulum behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie kurrikulum geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221 en BYBK311 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die modules behaal het.


4. Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

[ENAT311 + ENGA321] / 2 ≥ 70%


5. Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandonderrig met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

6. Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.

7. Kurrikulums

O151P Onderrig in Graad R

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%

Voornemende studente moet bewys lewer dat hulle werksaam is in 'n Graad R-klas.

Bereken toelatingspunt

Toelatingspunt van Aros