Dip Graad R-onderrig

Onderrig in Graad R

Hierdie is nie 'n volwaardige onderwyskwalifikasie vir Grondslagfase-onderrig nie. Die kwalifikasie is spesifiek daarop gerig om persone wat nie aan die vereistes vir graadstudie voldoen nie, 'n toegangsroete tot BEd in Grondslagfase-onderrig te bied. Studente wat vir hierdie kwalifikasie wil inskryf, moet reeds 'n praktiserende graad R-assistent/onderwyser wees.

As deel van Grondslagfase-onderwys in Suid-Afrika is die Diploma in Graad R-onderrig spesifiek daarop gerig om onderwysers op te lei wat op die onderrig van graad R-leerders fokus . Praktykgebaseerde opleiding vorm die grondslag van hierdie kwalifikasie en dra daartoe by dat die student tot 'n professionele, kundige en roepingsgedrewe graad R-opvoeder ontwikkel.

Na afloop van die suksesvolle voltooiing van die kwalifikasie, sal studente die nodige leierskap aan die dag kan lê om innoverend te werk te gaan om leerders binne die spesifieke konteks van graad R te onderrig. Die opvoeder leer hoe om graad R-leerders toe te rus met die nodige waardes, vaardighede en kennis wat as noodsaaklike boustene vir formele onderrig binne die graad dien.

Modus van aflewering

 • Studente woon kontaksessies op Saterdae by Aros se kampus in die Moot te Pretoria by.
 • Deur die res van die week vind onderrig deur middel van e-Klas (via die internet) plaas.
 • Praktiese onderwys: Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye prakties by kleuterskole te doen. 
  • Eerstejaarstudente begin met praktiese onderwys in die derde kwartaal.
  • Tweedejaarstudente voltooi ses weke van praktiese onderwys: twee weke in die tweede skoolkwartaal en vier weke in die derde skoolkwartaal. 
  • Derdejaarstudente voltooi hul praktiese onderwysperiode vanaf die eerste skooldag vir drie weke. Dieselfde proses word gedurende die tweede en derde kwartaal gevolg. 

Toelatingsvereistes

Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)

 • 520 Aros-toelatingspunte.
 • 50% vir Afrikaans Huistaal/Afrikaans Eerste Addisionele Taal.
 • 50% vir Engels Huistaal/Engels Eerste Addisionele Taal.
 • Diploma- of universiteitstoelating.
 • Voornemende studente moet bewys lewer dat hulle werksaam in 'n graad R-klas is.
 • Voornemende studente met 'n punt van ten minste 480 sal in aanmerking kom vir plasing op die waglys.  Sodanige studente sal teen 31 Oktober toelating kan ontvang mits kapasiteit dit sou toelaat. 

Senior Sertifikaat (SS) - voor 2008 gematrikuleer

 • Senior Sertifikaat.
 • Voornemende studente moet bewys lewer dat hulle werksaam in 'n graad R-klas is.

Koste

 • Aansoekfooi:  R250 (aansoeke na 31 Oktober ontvang - R500). 
 • Registrasie:  R3 500 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2022).
 • Klasgeld:  ongeveer R44 300 (eerste deposito ingesluit).
 • Handboeke:  ongeveer R7 000.

Bereken toelatingspunt

Toelatingspunt van Aros

Kurrikuluminligting

NKR-vlak : 6
Minimum tydperk : 3 jaar
Toelatingspunt: 520
Toelating waglys: 480
Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%
Minimum Nasionale Senior Sertifikaat met diplomatoelating