Baccalaureus Educationis in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleidingsonderrig (SAKO-nr. 111014)

Hierdie fase strek van graad 7 tot 12.  Die onderwyser in hierdie fase is dus 'n vakspesialis wat leerlinge vir hul loopbaan voorberei.  Daar word gefokus op die integrasie van rou vakkennis en die oordrag van hierdie kennis aan die graad 7 tot 12-leerlinge.  Onderwysers in hierdie fase moet gemaklik wees met verandering en vakaanbieding wat meer akademies en tegnies van aard is.  Voorbereiding en genoegsame ondersteuning vir die leerder is noodsaaklik.

Daar is drie spesialiseringsrigtings wat Aros aanbied:

 • Tale (O220P)
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (O221P)
 • Natuurwetenskappe - Wiskunde en Lewenswetenskappe (O222P) OF Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe (O223P)

Koste per jaar vir al die spesialiseringsrigtings

 • Aansoekfooi:  R250.
 • Registrasie:  R3 500 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023).
 • Klasgeld:  ongeveer R47 800 (eerste deposito ingesluit).
 • Handboeke:  ongeveer R7 000.

1. Kwalifikasie-inligting

Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
NKR-vlak: 7
Minimum tydperk: 4 jaar
Toelatingspunt: 600 Aros-toelatingspunt
Toelating waglys: 570

2. Vereistes

Senior Sertifikaat (SS)

Voor 2008 gematrikuleer

 • Universiteitstoelating
 • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

Studente wat die Wiskunde en Lewens-wetenskappekurrikulum (O222P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n E-simbool behaal het.


3. Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waar studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in hoërskole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die hoërskool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke Departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde hoërskole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag hoërskole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die hoërskole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n hoërskool geplaas.  Let wel: Die student moet prakties by ‘n hoërskool vir Onderwyspraktyk in die Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase doen en nie by ’n laerskool nie.

PRAK433 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK433 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Die amptelike registrasie van vierdejaars vind vir hierdie rede normaalweg plaas in die laaste week voor die eerste skoolkwartaal in aanvang neem.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK233, PRAK333 en PRAK433. Studente sal bewys moet lewer van hierdie sertifikate behaal alvorens die module geslaag kan word.      

PRAK123

Geen

PRAK233

ʼn Afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport

PRAK333

ʼn Keuse van EEN van die volgende:

 • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport; en
 • ʼn kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante
  opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite); en
 • erkende opleiding in berading of hulpverlening (moet deur ‘n geregistreerde opleidingsinstansie aangebied word, deur Aros goedgekeur word en as ten minste ses PD-punte geregistreer wees), byvoorbeeld:
  • traumaberading vir kinders (word deur verskeie instansies aangebied)
  • HI-/Vigs-berading (word deur Unisa aangebied)
  • verliesberading (word deur verskeie instansies aangebied)

PRAK433

  Noodhulpsertifikaat (vlak 1)


4. Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van akademiese jaar 2, 3 en 4 behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

 ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie kurrikulum geslaag het, insluitende WBSL112, OTOB122, OTOB212, NTOB222 en NTOB312. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.


5. Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

Inligting volg later. Dit word in 2024 geassesseer.


6. Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandonderrig met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

7. Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.

8. Kurrikulums

O221P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

O222P Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe

Spesifieke voorvereistes

Wiskunde 50%

O223P Natuurwetenskappe Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe

O220P Tale

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 60%
Engels Eerste Addisionele Taal 60%
Bereken toelatingspunt

Toelatingspunt van Aros