Nagraadse Onderwyssertifikaat in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleidingsonderrig (SAKO-nr. 110100)

Beskik jy oor 'n graad en wil jy graag jou roeping as onderwyser uitleef?  NGOS is 'n nagraadse onderwyssertifikaat wat jou voorberei om vakkennis in jou vakgebied aan hoërskoolleerlinge oor te dra.  Aros bied drie NGOS-spesialiseringsrigtings aan, naamlik Tale, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en Natuurwetenskappe.  As jy 'n passie vir die onderwys het, is hierdie rigting net vir jou!

Modus van aanbieding

  • Die NGOS word aangebied deur middel van afstandsonderrig met 'n hoë vlak van aanlyn ondersteuning.  
  • Praktiese onderwys:  Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye praktiese ondervinding by skole op te doen.  Die praktiese tydperke sal bepaal word deur die student se keuse om die NGOS voltyds of deeltyds te voltooi.  Om aan die vereistes te voldoen, moet die student altesaam agt weke van praktiese onderwys voltooi.  Daar word aanbeveel dat ten minste vier van die agt weke praktiese onderwys aaneenlopend voltooi word, met ‘n minimum vereiste van twee weke aaneenlopend.

Koste per jaar

  • Aansoekfooi:  R250.
  • Registrasie:  R3 500 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2022).
  • Klasgeld:  ongeveer R45 800 (eerste deposito ingesluit).
  • Handboeke:  ongeveer R7 000.

1. Kwalifikasie-inligting

Minimumvoorvereiste: Baccalaureusgraad
NKR-vlak: 7
Minimum tydperk: 1 jaar

2. Vereistes

Voornemende studente moet in besit wees van ʼn NKR-vlak 6-diploma van 360 krediete óf ’n NKR-vlak 7-Baccalaureusgraad van 360 krediete met die vakkombinasies wat volg vir die aanbieding van twee onderrigmetodologieë, naamlik een Senior Fase-vak en een Verdere Onderwys en Opleidingsvak.

'n spesialisering in die Senior Fase (toepaslike vakke op tweedejaarsvlak) en 'n Verdere Onderwys en Opleidingspesialisering (’n toepaslike hoofvak ten minste op tweedejaarsvlak op NKR-vlak 7 voltooi).

Indien tale as 'n hoofvak in die VOO gekies word, is die voorvereiste dat dit tot op derdejaarsvlak (NKR-vlak 7) geslaag is.


3. Onderwyspraktyk

Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye praktiese ondervinding by skole op te doen. Die tydperke  sal bepaal word deur die student se keuse om die NGOS voltyds of deeltyds te voltooi. Om aan die vereistes te voldoen, moet agt weke in totaal voltooi word. Daar word aanbeveel dat ten minste vier van die agt weke praktiese onderwys aaneenlopend voltooi word, met  ʼn minimum vereistes van twee weke aaneenlopend.

PRAK531

Geen


4. Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.


5. Metode van aanbieding

Hierdie kurrikulum word deur middel van ’n afstandsonderrigmodel aangebied. Ondersteuning vind deurlopend deur middel van e-Klas (aanlyn) plaas.

6. Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.

7. Kurrikulums

O352P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Rekeningkunde, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Rekeningkunde 2 of  
           Finansiële bestuur 2 en
           Rekeningkunde 1

SF:    Rekeningkunde 2 of

          Ekonomie 2 of
          Besigheidsbestuur 2 of
          Besigheidsadministrasie 2

O353P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Besigheidstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Besigheidsbestuur 2 of 
           Besigheidsekonomie 2 of
           Besigheidsadministrasie 2 of  
           Kleinbesigheidsbestuur 2

SF:     Rekeningkunde 2 of
          Ekonomie 2 of
          Besigheidsbestuur 2 of
          Besigheidsadministrasie 2

O354P Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Wiskunde

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Botanie 2 en Soölogie 1 of
           Soölogie 2 en Botanie 1 of
           Biologie 2

SF:     Wiskunde 2

O355P Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Natuurwetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Botanie 2 en Soölogie 1 of
           Soölogie 2 en Botanie 1 of
           Biologie 2

SF:      Biologie 2 of

           Botanie 2 of

           Soölogie 2 of

           Fisika 2 of

           Chemie 2 of

           Geografie 2

O356P Natuurwetenskappe VOO - Wiskunde, SF - Natuurwetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Wiskunde 2 of

           Statistiek 2 of

           Toegepaste Wiskunde 2

SF:     Biologie 2 of

 Botanie 2

           Soölogie 2 of

           Fisika 2 of

           Chemie 2 of

           Geografie 2

O357P Natuurwetenskappe VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Natuurwetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Wiskunde 2 of

           Statistiek 2 of

           Toegepaste Wiskunde 2

SF:     Biologie 2 of

Botanie 2

          Soölogie 2 of

          Fisika 2 of

 Chemie 2 of

 Geografie 2

O358P Natuurwetenskappe VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Wiskunde

Spesifieke voorvereistes

VOO en SF:  Wiskunde 2 of

                     Statistiek 2 of

                     Toegepaste Wiskunde 2

O359P Natuurwetenskappe VOO - Wiskunde, SF - Wiskunde

Spesifieke voorvereistes

VOO en SF:  Wiskunde 2 of

                     Statistiek 2 of

                     Toegepaste Wiskunde 2

O350P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Afrikaans 3
SF:     Engels 2

O351P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Afrikaans Huistaal

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Engels 3

SF:      Afrikaans 2

O360P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Afrikaans Huistaal

Spesifieke voorvereistes

VOO en SF:  Afrikaans 3

O361P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal

Spesifieke voorvereistes

VOO en SF:  Engels 3

O362P Verbruikerstudies VOO - Verbruikerstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO:  

SF:     Rekeningkunde 2 of
           Ekonomie 2 of
           Besigheidsbestuur 2 of
           Besigheidsadministrasie 2

Bereken toelatingspunt