Terug na bo

Dipl. in Graad R-onderrig (SAKO-nr. 94833)

Hierdie is nie 'n volwaardige onderwyskwalifikasie vir Grondslagfase-onderrig nie. Die kwalifikasie is spesifiek daarop gerig om persone wat nie aan die vereistes vir graadstudie voldoen nie 'n toegangsroete tot BEd in Grondslagfase-onderrig te bied. Studente wat vir hierdie kwalifikasie wil inskryf, moet reeds 'n praktiserende graad R-assistent/onderwyser wees.

As deel van Grondslagfase-onderwys in Suid-Afrika is die Diploma in Graad R-onderrig spesifiek daarop gerig om onderwysers op te lei wat op die onderrig van graad R-leerders fokus . Praktykgebaseerde opleiding vorm die grondslag van hierdie kwalifikasie en dra daartoe by dat die student tot 'n professionele, kundige en roepingsgedrewe graad R-opvoeder ontwikkel.

Na afloop van die suksesvolle voltooiing van die kwalifikasie sal studente die nodige leierskap aan die dag kan lê om innoverend te werk te gaan om leerders binne die spesifieke konteks van graad R te onderrig. Die opvoeder leer hoe om graad R-leerders toe te rus met die nodige waardes, vaardighede en kennis wat as noodsaaklike boustene vir formele onderrig binne die graad dien.

Koste per jaar 

 • Aansoekfooi:  R250
 • Registrasie:  R3 500 (Eerste deposito is betaalbaar in Januarie 2023.)
 • Klasgeld:  R 41 300 (Eerste deposito is ingesluit.)
 • Handboeke:  ongeveer R7 000

1. Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met diplomatoelating
 • NKR-vlak: 6
 • Minimum tydperk: 3 jaar
 • Aros-toelatingspunt: 520
 • Toelating waglys: 520


2. Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.


3. Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023)
 • Klasgeld: R41 300.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00


4. Beskikbare kurrikulums

O151P

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%

Voornemende studente moet bewys lewer dat hulle werksaam is in 'n Graad R-klas.


5. Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waar studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole binne die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer, soos wat die infrastruktuur van die betrokke Departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n skool geplaas.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: OPRA121, OPRA231 en OPRA331. Studente sal bewys moet lewer van hierdie sertifikate wat behaal is alvorens die module geslaag kan word.

OPRA121

Geen

OPRA231

Kultuursertifikaat

OPRA232

Kultuursertifikaat

OPRA331

Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

OPRA332

Noodhulpsertifikaat (vlak 1)


6. Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die modules van die kurrikulum behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie kurrikulum geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221 en BYBK311 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die modules behaal het.


7. Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

O150P: 70% of meer vir [ENAT311 + ENGA321] / 2

O151P: 70% of meer vir [ENAT211 + ENGA321] / 2

 


8. Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.

9. Kurrikulums en voorvereistes


Kurrikulums

O151P
O150P (Eindig 2024)
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRI121 12 SEPE222 6 ENGA321 12
ENGR121 0 AFRL111 0
INRV111 6 ENGR121 0
LEER114 12 OWIS121 12
Kern
DIDA111 12 GROM211 12 ASSR311 12 OTOB121 6 NTOB221 6 LOND321 12
WBSL111 6 OTOB211 6 NTOB311 6 OPVS222 12 SBES321 12
TEOR211 12 OPVS311 12
Elektief
ONET111 12 ENAT211 6 KIND311 6 LVLV121 6 LITT221 6 LVPS321 6
ORIE111 12 LVKU211 12 LVLV311 6 ONWR121 12 ONET221 12 OPRA332 24
OPRA232 12 ONWR311 12 OPRA121 12 OPRA232 12
OPRA332 12 PERS221 12
Totaal
60 60 66 60 66 66
Kurrikulumtotaal
378
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRI121 12 SEPE221 12 ENGA321 12
AKAG112 4 AFRL111 0
ENGR121 0 ENGR121 0
INRV111 6 OWIS121 12
KRIT112 3
LEER112 3
Kern
DIDA111 12 BYBK211 6 ASSR311 12 BYBK121 6 BYBK221 6 FILO322 12
RELS111 6 GROG211 6 BYBK311 6 ONBS121 12 GROV221 6 KIND321 6
TEOR111 12 OPVS211 12 LOND312 12 OPVS121 12
PERS311 12
Elektief
ORIE111 12 LVKU211 12 ENAT311 6 OPRA121 12 LVMU221 6 LITT321 6
LVLO211 6 LVSW311 6 LVNW221 6 LVPS321 6
ONET211 12 OPRA331 12 ONWR221 12 OPRA331 24
ONWR211 6 OPRA231 12
OPRA231 12
Totaal
58 72 66 66 60 66
Kurrikulumtotaal
388

Kwalifikasiemodulelys

O151P
O150P (Eindig 2024)
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O151P Jaarvlak 1
Eerste Semester
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel
LEER114 Leervaardighede 5 12 Fundamenteel
ONET111 Onderrig van Afrikaans Eerste Taal 5 12 Elektief
ORIE111 Oriëntering tot Graad R-onderrig 5 12 Elektief
WBSL111 Wêreldbeskouingsleer 1A 5 6 Kern
Tweede Semester
AFRI121 Afrikaans 5 12 Fundamenteel
LVLV121 Lewensvaardighede: Beweging en Uitvoerende Kunste 5 6 Elektief
ONWR121 Onderrig van Graad R-Wiskunde 5 12 Elektief
OPRA121 Onderwyspraktyk 1 vir Graad R 5 12 Elektief
OTOB121 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
OWIS121 Inleidende Wiskunde 5 12 Fundamenteel
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel
O151P Jaarvlak 1 totale krediete 122
O151P Jaarvlak 2
Eerste Semester
ENAT211 Engels Addisionele Taalonderrig in Graad R 6 6 Elektief
GROM211 Gesondheid en Veiligheid in Graad R 5 12 Kern
LVKU211 Lewensvaardighede: Kuns 6 12 Elektief
OTOB211 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
TEOR211 Inleidende Teoretiese Raamwerk vir Graad R 5 12 Kern
Tweede Semester
LITT221 Kinderliteratuur vir Graad R 5 6 Elektief
NTOB221 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
ONET221 Onderrig van Afrikaans Eerste Taal 2 5 12 Elektief
OPVS222 Opvoedkundige Sielkunde 6 12 Kern
PERS221 Perseptuele Vaardighede 6 12 Elektief
SEPE222 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel
Jaarkursus
OPRA232 Onderwyspraktyk 2 vir Graad R 6 24 Elektief OPRA121 ORIE111, LVKU211, ONET111, ONWR121, LVLV121
O151P Jaarvlak 2 totale krediete 126
O151P Jaarvlak 3
Eerste Semester
ASSR311 Assessering in Graad R 6 12 Kern
KIND311 Vroeë Kinderontwikkeling 6 6 Elektief
LVLV311 Lewensvaardighede: Natuurwetenskappe, Sosiale Wetenskappe en Tegnologie 6 6 Elektief
NTOB311 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
ONWR311 Onderrig van Wiskunde in Graad R 2 6 12 Elektief
OPVS311 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS222
Tweede Semester
ENGA321 Engels Addisionele Taal 6 12 Fundamenteel
LOND321 Leerondersteuning 6 12 Kern
LVPS321 Lewensvaardighede: Persoonlike en Sosiale Welsyn 6 6 Elektief
SBES321 Skoolbestuur 6 12 Kern
Jaarkursus
OPRA332 Onderwyspraktyk 3 vir Graad R 6 36 Elektief OPRA231 ONET221, LVLV311, ONWR311
O151P Jaarvlak 3 totale krediete 132
O151P O151P totale krediete 380
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O150P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AKAG112 Akademiese Geletterdheid 5 4 Fundamenteel
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel
KRIT112 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 3 Fundamenteel
LEER112 Leer- en Lewenstrategieë 5 3 Fundamenteel
ORIE111 Oriëntering tot Graad R-onderrig 5 12 Elektief
RELS111 Religiestudies 5 6 Kern
TEOR111 Inleidende Teoretiese Raamwerk vir Graad R 5 12 Kern
Tweede Semester
AFRI121 Afrikaans 5 12 Fundamenteel
BYBK121 Bybelkunde 1 5 6 Kern
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern
OPRA121 Onderwyspraktyk 1 vir Graad R 5 12 Elektief
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern
OWIS121 Inleidende Wiskunde 5 12 Fundamenteel
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel
O150P Jaarvlak 1 totale krediete 126
O150P Jaarvlak 2
Eerste Semester
BYBK211 Bybelkunde 2A 6 6 Kern
GROG211 Graad R-omgewing: Gesondheid 5 6 Kern
LVKU211 Lewensvaardighede: Kuns 6 12 Elektief
LVLO211 Lewensvaardighede: Liggaamlike Opvoeding 6 6 Elektief
ONET211 Onderrig van Afrikaans Eerste Taal 5 12 Elektief
ONWR211 Onderrig van Graad R-Wiskunde 2A 5 6 Elektief
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121
Tweede Semester
BYBK221 Bybelkunde 2B 6 6 Kern
GROV221 Graad R-omgewing: Veiligheid 5 6 Kern
LVMU221 Lewensvaardighede: Uitvoerende Kunste 6 6 Elektief
LVNW221 Lewensvaardighede: Aanvangskennis (Natuurwetenskappe en Tegnologie) 6 6 Elektief
ONWR221 Onderrig van Graad R-Wiskunde 2B 5 12 Elektief
SEPE221 Sepedi-kommunikasievlak 5 12 Fundamenteel
Jaarkursus
OPRA231 Onderwyspraktyk 2 vir Graad R 6 24 Elektief OPRA121 ORIE111, LVKU211, LVLO211, LVMU221, ONET211, ONWR211, ONWR221
O150P Jaarvlak 2 totale krediete 132
O150P Jaarvlak 3
Eerste Semester
ASSR311 Assessering in Graad R 6 12 Kern
BYBK311 Bybelkunde 3A 6 6 Kern
ENAT311 Engels Addisionele Taalonderrig in Graad R 6 6 Elektief
LOND312 Leerondersteuning 6 12 Kern
LVSW311 Lewensvaardighede: Aanvangskennis (Sosiale Wetenskappe) 6 6 Elektief
PERS311 Perseptuele Vaardighede 6 12 Kern
Tweede Semester
ENGA321 Engels Addisionele Taal 6 12 Fundamenteel
FILO322 Filosofie van die Opvoedkunde 6 12 Kern
KIND321 Vroeë Kinderontwikkeling 6 6 Kern
LITT321 Kinderliteratuur vir Graad R 6 6 Elektief
LVPS321 Lewensvaardighede: Persoonlike en Sosiale Welsyn 6 6 Elektief
Jaarkursus
OPRA331 Onderwyspraktyk 3 vir Graad R 6 36 Elektief OPRA231 LVKU211, LVMU221, LVNW221, LVSW311, ONET211
O150P Jaarvlak 3 totale krediete 132
O150P O150P totale krediete 390