Terug na bo


1. Baccalaureus Educationis in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding (SAKO-nr. 111014)

Hierdie fase strek van graad 7 tot 12.  Die onderwyser in hierdie fase is dus 'n vakspesialis wat leerders vir hul loopbaan voorberei.  Daar word op die integrasie van rou vakkennis  gefokus, asook die oordrag van hierdie kennis aan die graad 7- tot 12-leerders.  Onderwysers in hierdie fase moet gemaklik wees met verandering en vakaanbieding wat meer akademies en tegnies van aard is.  Voorbereiding en genoegsame ondersteuning vir die leerder is noodsaaklik.

Daar is vier spesialiseringsrigtings wat Aros aanbied:

 • Tale
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Natuurwetenskappe - Wiskunde en Lewenswetenskappe OF Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe
 • Verbruikerswetenskappe - Verbruikerstudies en Besigheidstudies OF Verbruikerstudies en Rekeningkunde 

Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 4 jaar

Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

Studente wat die Verbruikerswetenskappe-kurrikulums volg, moet van die volgende praktiese tydperke kennis neem:

 • Jaar 2: drie dae aaneenlopend (Donderdag, Vrydag en Saterdag)
 • Jaar 3: drie dae aaneenlopend (Donderdag, Vrydag en Saterdag)
 • Jaar 4: drie dae aaneenlopend (Donderdag, Vrydag en Saterdag)

Studente is self verantwoordelik om verblyf vir die verpligte praktiese tydperke te reël, en die onkoste aan die reis en verblyf is vir die student se eie rekening. 

Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2025)
 • Klasgeld: R43 030.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

Beskikbare kurrikulums

O225P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%

O226P Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe

Spesifieke voorvereistes

Wiskunde 50%
Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%

O227P Natuurwetenskappe Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%

Wiskunde of Wiskundige geletterdheid geslaag in matriek.

O224P Tale

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 60%
Engels Eerste Addisionele Taal 60%

O228P Verbruikerswetenskappe Verbruikerstudies en Besigheidstudies

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%

Verbruikerstudies 40% OF Gasvryheidstudies 40% op matriekvlak. 

O229P Verbruikerswetenskappe Verbruikerstudies en Rekeningkunde

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%

Verbruikerstudies 40% OF Gasvryheidstudies 40% op matriekvlak. 
Dit word aanbeveel dat Rekeningkunde op matriekvlak geslaag is.

Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

 • Universiteitstoelating
 • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

Studente wat die Wiskunde en Lewenswetenskappe-kurrikulum (O227P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n E-simbool behaal het.

Studente wat die Verbruikerswetenskappe-kurrikulums (O228P en O229P) wil volg, moet vir Huishoudkunde SG 'n E-simbool behaal het. 

Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in hoërskole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die hoërskool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde hoërskole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag hoërskole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die hoërskole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n hoërskool geplaas.  Let wel: Die student moet prakties by ‘n hoërskool vir onderwyspraktyk in die Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding doen en nie by ’n laerskool nie.

PRAK433 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK433 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Die amptelike registrasie van vierdejaars vind vir hierdie rede normaalweg plaas in die laaste week voor die eerste skoolkwartaal ’n aanvang neem.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK233, PRAK333 en PRAK433. Studente sal bewys moet lewer dat hierdie sertifikate behaal is alvorens die module geslaag kan word. 

 

PRAK123

Geen

PRAK233

ʼn Afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport

PRAK333

ʼn Keuse van EEN van die volgende:

 • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport; en
 • ʼn kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante
  opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite); en
 • erkende opleiding in berading of hulpverlening (moet deur ‘n geregistreerde opleidingsinstansie aangebied word, deur Aros goedgekeur word en as ten minste ses PD-punte geregistreer wees), byvoorbeeld:
  • traumaberading vir kinders (word deur verskeie instansies aangebied)
  • HI-/Vigs-berading (word deur Unisa aangebied)
  • verliesberading (word deur verskeie instansies aangebied)

PRAK433

  Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van akademiese jaar 2, 3 en 4 behaal het, verwerf die kwalifikasie met onderskeiding.

 ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie kurrikulum geslaag het, insluitende WBSL112, OTOB122, OTOB212, NTOB222 en NTOB312. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.

Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

70% of meer vir [ENNT221 + ENNT311] / 2 

Kurrikulums

Kurrikulummodulelys

O230P Algemeen met EBW in Seniorfase (Gr 7-9) en twee keusevakke vir VOO (Gr 10-12)
O231P Algemeen met Natuurwetenskappe in Seniorfase (Gr 7-9) en twee keusevakke vir VOO (Gr 10-12)
O232P Algemeen met Tale in Seniorfase (Gr 7-9) en twee keusevakke vir VOO (Gr 10-12)
O225P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
O226P Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe
O227P Natuurwetenskappe Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe
O224P Tale
O228P Verbruikerswetenskappe Verbruikerstudies en Besigheidstudies
O229P Verbruikerswetenskappe Verbruikerstudies en Rekeningkunde
O221P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (Eindig 2025)
O222P Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe (Eindig 2025)
O223P Natuurwetenskappe Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe (Eindig 2025)
O220P Tale (Eindig 2025)
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O230P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
ABES111 Besigheidstudies vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
BESA111 Besigheidstudies 1A 5 6 Elektief Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
REKA111 Rekeningkunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
BESA121 Besigheidstudies 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
REKA121 Rekeningkunde 1B 6 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
AEKN121 Ekonomie vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
O230P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O230P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
AREK211 Rekeningkunde vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
BESA211 Besigheidstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
REKA211 Rekeningkunde 2A 6 8 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
REKM221 Rekeningkunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
BESM221 Besigheidstudiesmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
Vierde kwartaal
BESA221 Besigheidstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS213 Uitkomste
REKA221 Rekeningkunde 2B 6 8 Elektief Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
O230P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O230P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
BESM321 Besigheidstudiesmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
REKM321 Rekeningkunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
BESA311 Besigheidstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
REKA311 Rekeningkunde 3A 6 10 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
BESA321 Besigheidstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS223 Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
Vierde kwartaal
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
REKA321 Rekeningkunde 3B 7 10 Elektief REKA311 Uitkomste
O230P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O230P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
BESA411 Besigheidstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
REKA411 Rekeningkunde 4A 7 10 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
BESM421 Besigheidstudiesmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
REKM421 Rekeningkunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
BESA421 Besigheidstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
REKA421 Rekeningkunde 4B 7 10 Elektief Uitkomste
O230P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O230P O230P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O231P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ALWG111 Algemene Wetenskappe en Geografie 5 6 Elektief Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief Uitkomste
WSGL111 Wiskundige Geletterdheid 1A 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
LWWA121 Lewenswetenskappe 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
WSGL121 Wiskundige Geletterdheid 1B 6 6 Elektief WSGL111 Uitkomste
Vierde kwartaal
ISTA121 Statistiek vir die Opvoedkunde 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
O231P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O231P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
FICH211 Fisiese Wetenskappe en Chemie 5 6 Elektief Uitkomste
LWWA211 Lewenswetenskappe 2A 6 8 Elektief Uitkomste
WSGL211 Wiskundige Geletterdheid 2A 6 8 Elektief WSGL121 Uitkomste
Tweede kwartaal
LWWM221 Lewenswetenskappe-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
Derde kwartaal
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
WSGM221 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
LWWA221 Lewenswetenskappe 2B 6 8 Elektief Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS213 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
WSGL221 Wiskundige Geletterdheid 2B 6 8 Elektief WSGL211 Uitkomste
O231P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O231P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
LWWM321 Lewenswetenskappe-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
WSGM321 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
LWWA311 Lewenswetenskappe 3A 6 10 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
WSGL311 Wiskundige Geletterdheid 3A 6 10 Elektief WSGL221 Uitkomste
Derde kwartaal
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS223 Uitkomste
LWWA321 Lewenswetenskappe 3B 7 10 Elektief LWWA221 Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
Vierde kwartaal
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
WSGL321 Wiskundige Geletterdheid 3B 7 10 Elektief WSGL311, WSGL311 Uitkomste
O231P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O231P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
LWWA411 Lewenswetenskappe 4A 7 10 Elektief Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
WSGL411 Wiskundige Geletterdheid 4A 7 10 Elektief WSGL321 Uitkomste
Derde kwartaal
LWWM421 Lewenswetenskappe-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
WSGM421 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
LWWA421 Lewenswetenskappe 4B 7 10 Elektief LWWA211 Uitkomste
WSGL421 Wiskundige Geletterdheid 4B 7 10 Elektief WSGL411 Uitkomste
O231P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O231P O231P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O232P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFHA111 Afrikaans Huistaal 1A 5 6 Elektief Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENAA111 Engels Eerste Addisionele Taal 1A 5 6 Elektief Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
TVOA111 Taalvlakonderrig Afrikaans 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFHA121 Afrikaans Huistaal 1B 6 6 Elektief Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENAA121 Engels Eerste Addisionele Taal 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
TVOE121 Taalvlakonderrig Engels 5 6 Elektief Uitkomste
O232P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O232P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
AFHA221 Afrikaans Huistaal 2A 6 8 Elektief Uitkomste
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
ENAA211 Engels eerste addisionele taal 2A 6 8 Elektief Uitkomste
ITEG211 Tegnologie in die Onderwys 5 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
ENAM221 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
Derde kwartaal
AFKM221 Afrikaans Huistaalmetodologie 2 6 6 Elektief Uitkomste
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
Vierde kwartaal
AFHA211 Afrikaans Huistaal 2B 6 8 Elektief Uitkomste
ENAA221 Engels eerste addisionele taal 2B 6 8 Elektief Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS213 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
O232P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O232P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
AFKM321 Afrikaans Huistaalmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
ENAM321 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFHA311 Afrikaans Huistaal 3A 6 10 Elektief Uitkomste
ENAA311 Engels Eerste Addisionele Taal 3A 6 10 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
Derde kwartaal
AFHA321 Afrikaans Huistaal 3B 7 10 Elektief Uitkomste
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS223 Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
Vierde kwartaal
ENAA321 Engels Eerste Addisionele Taal 3B 7 10 Elektief Uitkomste
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
O232P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O232P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFHA411 Afrikaans Huistaal 4A 7 10 Elektief Uitkomste
ENAA411 Engels Eerste Addisionele Taal 4A 7 10 Elektief Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
Derde kwartaal
AFKM421 Afrikaans Huistaalmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
ENAM421 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
Vierde kwartaal
AFHA421 Afrikaans Huistaal 4B 7 10 Elektief Uitkomste
ENAA421 Engels Eerste Addisionele Taal 4B 7 10 Elektief Uitkomste
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
O232P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O232P O232P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O225P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
ABES111 Besigheidstudies vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
BESA111 Besigheidstudies 1A 5 6 Elektief Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
REKA111 Rekeningkunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
BESA121 Besigheidstudies 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
REKA121 Rekeningkunde 1B 6 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
AEKN121 Ekonomie vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
O225P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O225P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
AREK211 Rekeningkunde vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
BESA211 Besigheidstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
REKA211 Rekeningkunde 2A 6 8 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
REKM221 Rekeningkunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
BESM221 Besigheidstudiesmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
Vierde kwartaal
BESA221 Besigheidstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS213 Uitkomste
REKA221 Rekeningkunde 2B 6 8 Elektief Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
O225P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O225P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
BESM321 Besigheidstudiesmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
REKM321 Rekeningkunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
BESA311 Besigheidstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
REKA311 Rekeningkunde 3A 6 10 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
BESA321 Besigheidstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS223 Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
Vierde kwartaal
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
REKA321 Rekeningkunde 3B 7 10 Elektief REKA311 Uitkomste
O225P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O225P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
BESA411 Besigheidstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
REKA411 Rekeningkunde 4A 7 10 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
BESM421 Besigheidstudiesmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
REKM421 Rekeningkunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
BESA421 Besigheidstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
REKA421 Rekeningkunde 4B 7 10 Elektief Uitkomste
O225P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O225P O225P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O226P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ALWG111 Algemene Wetenskappe en Geografie 5 6 Elektief Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief Uitkomste
WSKA111 Wiskunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
LWWA121 Lewenswetenskappe 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
WSKA121 Wiskunde 1B 6 6 Elektief WSKA111 Uitkomste
Vierde kwartaal
ISTA121 Statistiek vir die Opvoedkunde 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
O226P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O226P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
FICH211 Fisiese Wetenskappe en Chemie 5 6 Elektief Uitkomste
LWWA211 Lewenswetenskappe 2A 6 8 Elektief Uitkomste
WSKA211 Wiskunde 2A 6 8 Elektief WSKA121 Uitkomste
Tweede kwartaal
LWWM221 Lewenswetenskappe-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
Derde kwartaal
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
WSKM221 Wiskunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
LWWA221 Lewenswetenskappe 2B 6 8 Elektief Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS213 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
WSKA221 Wiskunde 2B 6 8 Elektief WSKA211 Uitkomste
O226P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O226P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
LWWM321 Lewenswetenskappe-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
WSKM321 Wiskunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
LWWA311 Lewenswetenskappe 3A 6 10 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
WSKA311 Wiskunde 3A 6 10 Elektief WSKA221 Uitkomste
Derde kwartaal
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS223 Uitkomste
LWWA321 Lewenswetenskappe 3B 7 10 Elektief LWWA221 Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
Vierde kwartaal
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
WSKA321 Wiskunde 3B 7 10 Elektief WSKA311 Uitkomste
O226P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O226P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
LWWA411 Lewenswetenskappe 4A 7 10 Elektief Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
WSKA411 Wiskunde 4A 7 10 Elektief WSKA321 Uitkomste
Derde kwartaal
LWWM421 Lewenswetenskappe-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
WSKM421 Wiskunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
LWWA421 Lewenswetenskappe 4B 7 10 Elektief LWWA211 Uitkomste
WSKA421 Wiskunde 4B 7 10 Elektief WSKA411 Uitkomste
O226P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O226P O226P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O227P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ALWG111 Algemene Wetenskappe en Geografie 5 6 Elektief Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief Uitkomste
WSGL111 Wiskundige Geletterdheid 1A 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
LWWA121 Lewenswetenskappe 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
WSGL121 Wiskundige Geletterdheid 1B 6 6 Elektief WSGL111 Uitkomste
Vierde kwartaal
ISTA121 Statistiek vir die Opvoedkunde 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
O227P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O227P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
FICH211 Fisiese Wetenskappe en Chemie 5 6 Elektief Uitkomste
LWWA211 Lewenswetenskappe 2A 6 8 Elektief Uitkomste
WSGL211 Wiskundige Geletterdheid 2A 6 8 Elektief WSGL121 Uitkomste
Tweede kwartaal
LWWM221 Lewenswetenskappe-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
Derde kwartaal
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
WSGM221 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
LWWA221 Lewenswetenskappe 2B 6 8 Elektief Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS213 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
WSGL221 Wiskundige Geletterdheid 2B 6 8 Elektief WSGL211 Uitkomste
O227P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O227P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
LWWM321 Lewenswetenskappe-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
WSGM321 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
LWWA311 Lewenswetenskappe 3A 6 10 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
WSGL311 Wiskundige Geletterdheid 3A 6 10 Elektief WSGL221 Uitkomste
Derde kwartaal
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS223 Uitkomste
LWWA321 Lewenswetenskappe 3B 7 10 Elektief LWWA221 Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
Vierde kwartaal
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
WSGL321 Wiskundige Geletterdheid 3B 7 10 Elektief WSGL311, WSGL311 Uitkomste
O227P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O227P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
LWWA411 Lewenswetenskappe 4A 7 10 Elektief Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
WSGL411 Wiskundige Geletterdheid 4A 7 10 Elektief WSGL321 Uitkomste
Derde kwartaal
LWWM421 Lewenswetenskappe-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
WSGM421 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
LWWA421 Lewenswetenskappe 4B 7 10 Elektief LWWA211 Uitkomste
WSGL421 Wiskundige Geletterdheid 4B 7 10 Elektief WSGL411 Uitkomste
O227P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O227P O227P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O224P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFHA111 Afrikaans Huistaal 1A 5 6 Elektief Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENAA111 Engels Eerste Addisionele Taal 1A 5 6 Elektief Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
TVOA111 Taalvlakonderrig Afrikaans 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFHA121 Afrikaans Huistaal 1B 6 6 Elektief Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENAA121 Engels Eerste Addisionele Taal 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
TVOE121 Taalvlakonderrig Engels 5 6 Elektief Uitkomste
O224P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O224P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
AFHA221 Afrikaans Huistaal 2A 6 8 Elektief Uitkomste
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
ENAA211 Engels eerste addisionele taal 2A 6 8 Elektief Uitkomste
ITEG211 Tegnologie in die Onderwys 5 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
ENAM221 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
Derde kwartaal
AFKM221 Afrikaans Huistaalmetodologie 2 6 6 Elektief Uitkomste
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
Vierde kwartaal
AFHA211 Afrikaans Huistaal 2B 6 8 Elektief Uitkomste
ENAA221 Engels eerste addisionele taal 2B 6 8 Elektief Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS213 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
O224P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O224P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
AFKM321 Afrikaans Huistaalmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
ENAM321 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFHA311 Afrikaans Huistaal 3A 6 10 Elektief Uitkomste
ENAA311 Engels Eerste Addisionele Taal 3A 6 10 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
Derde kwartaal
AFHA321 Afrikaans Huistaal 3B 7 10 Elektief Uitkomste
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS223 Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
Vierde kwartaal
ENAA321 Engels Eerste Addisionele Taal 3B 7 10 Elektief Uitkomste
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
O224P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O224P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFHA411 Afrikaans Huistaal 4A 7 10 Elektief Uitkomste
ENAA411 Engels Eerste Addisionele Taal 4A 7 10 Elektief Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
Derde kwartaal
AFKM421 Afrikaans Huistaalmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
ENAM421 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
Vierde kwartaal
AFHA421 Afrikaans Huistaal 4B 7 10 Elektief Uitkomste
ENAA421 Engels Eerste Addisionele Taal 4B 7 10 Elektief Uitkomste
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
O224P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O224P O224P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O228P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
ABES111 Besigheidstudies vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
BESA111 Besigheidstudies 1A 5 6 Elektief Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
VERA111 Verbruikerstudie 1A 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
BESA121 Besigheidstudies 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
VERA121 Verbruikerstudie 1B 6 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
AEKN121 Ekonomie vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
O228P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O228P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
AREK211 Rekeningkunde vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
BESA211 Besigheidstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
VERA211 Verbruikerstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
VERM221 Verbruikerstudies-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
BESM221 Besigheidstudiesmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
Vierde kwartaal
BESA221 Besigheidstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS213 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
VERA221 Verbruikerstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
O228P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O228P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
BESM321 Besigheidstudiesmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
VERM321 Verbruikerstudies-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
BESA311 Besigheidstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
VERA311 Verbruikerstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
BESA321 Besigheidstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS223 Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
VERA321 Verbruikerstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
O228P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O228P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
BESA411 Besigheidstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
VERA411 Verbruikerstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
BESM421 Besigheidstudiesmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
VERM421 Verbruikerstudies-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
BESA421 Besigheidstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
VERA421 Verbruikerstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
O228P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O228P O228P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O229P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
ABES111 Besigheidstudies vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
REKA111 Rekeningkunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
VERA111 Verbruikerstudie 1A 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
REKA121 Rekeningkunde 1B 6 6 Elektief Uitkomste
VERA121 Verbruikerstudie 1B 6 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
AEKN121 Ekonomie vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
O229P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O229P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
AREK211 Rekeningkunde vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
REKA211 Rekeningkunde 2A 6 8 Elektief Uitkomste
VERA211 Verbruikerstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
REKM221 Rekeningkunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
VERM221 Verbruikerstudies-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
Vierde kwartaal
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS213 Uitkomste
REKA221 Rekeningkunde 2B 6 8 Elektief Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
VERA221 Verbruikerstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
O229P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O229P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
REKM321 Rekeningkunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
VERM321 Verbruikerstudies-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
REKA311 Rekeningkunde 3A 6 10 Elektief Uitkomste
VERA311 Verbruikerstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS223 Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
VERA321 Verbruikerstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
REKA321 Rekeningkunde 3B 7 10 Elektief REKA311 Uitkomste
O229P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O229P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 6 Kern Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
REKA411 Rekeningkunde 4A 7 10 Elektief Uitkomste
VERA411 Verbruikerstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
REKM421 Rekeningkunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
VERM421 Verbruikerstudies-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
REKA421 Rekeningkunde 4B 7 10 Elektief Uitkomste
VERA421 Verbruikerstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
O229P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O229P O229P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O221P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
OWRR112 Onderwysreg 5 6 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
ABES111 Besigheidstudies vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
BESA111 Besigheidstudies 1A 5 6 Elektief Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
REKA111 Rekeningkunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
BESA121 Besigheidstudies 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ONBS122 Klaskamerbestuur 5 10 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
REKA121 Rekeningkunde 1B 6 6 Elektief Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
Vierde kwartaal
AEKN121 Ekonomie vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS122 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 10 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
O221P Jaarvlak 1 totale krediete 120
O221P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
AREK211 Rekeningkunde vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
BESA211 Besigheidstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
REKA211 Rekeningkunde 2A 6 8 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
REKM221 Rekeningkunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
BESM221 Besigheidstudiesmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
LOND221 Leerondersteuning 2 6 10 Kern OPVS122 Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
Vierde kwartaal
BESA221 Besigheidstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
REKA221 Rekeningkunde 2B 6 8 Elektief Uitkomste
O221P Jaarvlak 2 totale krediete 126
O221P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
BESM321 Besigheidstudiesmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
REKM321 Rekeningkunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
BESA311 Besigheidstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
REKA311 Rekeningkunde 3A 6 10 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
BESA321 Besigheidstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
FILO323 Filosofie van die Opvoedkunde 4A SF & VOO 7 12 Kern Uitkomste
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
Vierde kwartaal
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
REKA321 Rekeningkunde 3B 7 10 Elektief REKA311 Uitkomste
O221P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O221P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
NAVT411 Navorsingsteorie 7 12 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
BESA411 Besigheidstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
OPVS411 Opvoedkundige Sielkunde 4 7 12 Kern OPVS122, Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
REKA411 Rekeningkunde 4A 7 10 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
BESM421 Besigheidstudiesmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
NAVP421 Navorsingsprojek 7 12 Kern NAVT411 Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
REKM421 Rekeningkunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
BESA421 Besigheidstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
REKA421 Rekeningkunde 4B 7 10 Elektief Uitkomste
O221P Jaarvlak 4 totale krediete 136
O221P O221P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O222P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
OWRR112 Onderwysreg 5 6 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ALWW111 Lewenswetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief Uitkomste
WSKA111 Wiskunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
LWWA121 Lewenswetenskappe 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ONBS122 Klaskamerbestuur 5 10 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
WSKA121 Wiskunde 1B 6 6 Elektief WSKA111 Uitkomste
Vierde kwartaal
ISTA121 Statistiek vir die Opvoedkunde 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS122 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 10 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
O222P Jaarvlak 1 totale krediete 120
O222P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
AWET211 Fisiese Wetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
LWWA211 Lewenswetenskappe 2A 6 8 Elektief Uitkomste
WSKA211 Wiskunde 2A 6 8 Elektief WSKA121 Uitkomste
Tweede kwartaal
LWWM221 Lewenswetenskappe-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
Derde kwartaal
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
LOND221 Leerondersteuning 2 6 10 Kern OPVS122 Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 Uitkomste
WSKM221 Wiskunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
LWWA221 Lewenswetenskappe 2B 6 8 Elektief Uitkomste
WSKA221 Wiskunde 2B 6 8 Elektief WSKA211 Uitkomste
O222P Jaarvlak 2 totale krediete 126
O222P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
LWWM321 Lewenswetenskappe-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
WSKM321 Wiskunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
LWWA311 Lewenswetenskappe 3A 6 10 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
WSKA311 Wiskunde 3A 6 10 Elektief WSKA221 Uitkomste
Derde kwartaal
FILO323 Filosofie van die Opvoedkunde 4A SF & VOO 7 12 Kern Uitkomste
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LWWA321 Lewenswetenskappe 3B 7 10 Elektief LWWA221 Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 Uitkomste
Vierde kwartaal
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
WSKA321 Wiskunde 3B 7 10 Elektief WSKA311 Uitkomste
O222P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O222P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
NAVT411 Navorsingsteorie 7 12 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
LWWA411 Lewenswetenskappe 4A 7 10 Elektief Uitkomste
OPVS411 Opvoedkundige Sielkunde 4 7 12 Kern OPVS122, Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
WSKA411 Wiskunde 4A 7 10 Elektief WSKA321 Uitkomste
Derde kwartaal
LWWM421 Lewenswetenskappe-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
NAVP421 Navorsingsprojek 7 12 Kern NAVT411 Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 Uitkomste
WSKM421 Wiskunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
LWWA421 Lewenswetenskappe 4B 7 10 Elektief LWWA211 Uitkomste
WSKA421 Wiskunde 4B 7 10 Elektief WSKA411 Uitkomste
O222P Jaarvlak 4 totale krediete 136
O222P O222P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O223P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
OWRR112 Onderwysreg 5 6 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ALWW111 Lewenswetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief Uitkomste
WSGL111 Wiskundige Geletterdheid 1A 5 6 Elektief Uitkomste