Terug na bo

BEd in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleidingsonderrig (SAKO-nr. 111014)

Tale

Hierdie fase strek van graad 7 tot 12.  Die onderwyser in hierdie fase is dus 'n vakspesialis wat leerders vir hul loopbaan voorberei.  Daar word gefokus op die integrasie van rou vakkennis en die oordrag van hierdie kennis aan die graad 7- tot 12-leerders.  Onderwysers in hierdie fase moet gemaklik wees met verandering en vakaanbieding wat meer akademies en tegnies van aard is.  Voorbereiding en genoegsame ondersteuning vir die leerder is noodsaaklik.

Daar is drie spesialiseringsrigtings wat Aros aanbied:

 • Tale
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Natuurwetenskappe - Wiskunde en Lewenswetenskappe OF Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe

1. Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 4 jaar
 • Aros-toelatingspunt: 600
 • Toelating waglys: 600


2. Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.


3. Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023)
 • Klasgeld: R40 270.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00


4. Beskikbare kurrikulums

O224P Tale

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 60%
Engels Eerste Addisionele Taal 60%

5. Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

 • Universiteitstoelating
 • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

Studente wat die Wiskunde en Lewenswetenskappe-kurrikulum (O222P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n E-simbool behaal het.


6. Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in hoërskole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die hoërskool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke Departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde hoërskole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag hoërskole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die hoërskole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n hoërskool geplaas.  Let wel: Die student moet prakties by ‘n hoërskool vir Onderwyspraktyk in die Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase doen en nie by ’n laerskool nie.

PRAK433 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK433 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Die amptelike registrasie van vierdejaars vind vir hierdie rede normaalweg plaas in die laaste week voor die eerste skoolkwartaal ’n aanvang neem.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK233, PRAK333 en PRAK433. Studente sal bewys moet lewer dat hierdie sertifikate behaal is alvorens die module geslaag kan word.      

PRAK123

Geen

PRAK233

ʼn Afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport

PRAK333

ʼn Keuse van EEN van die volgende:

 • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport; en
 • ʼn kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante
  opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite); en
 • erkende opleiding in berading of hulpverlening (moet deur ‘n geregistreerde opleidingsinstansie aangebied word, deur Aros goedgekeur word en as ten minste ses PD-punte geregistreer wees), byvoorbeeld:
  • traumaberading vir kinders (word deur verskeie instansies aangebied)
  • HI-/Vigs-berading (word deur Unisa aangebied)
  • verliesberading (word deur verskeie instansies aangebied)

PRAK433

  Noodhulpsertifikaat (vlak 1)


7. Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van akademiese jaar 2, 3 en 4 behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

 ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie kurrikulum geslaag het, insluitende WBSL112, OTOB122, OTOB212, NTOB222 en NTOB312. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.


8. Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

Inligting volg later. Dit word in 2024 geassesseer.


9. Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.

10. Kurrikulums en voorvereistes


Kurrikulums

O224P Tale
O220P Tale (Eindig 2025)
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRL111 1 SEPE223 6
AKAG134 5 AKAG134 5
ENGR121 0 ENGR121 1
INRV113 6
Kern
DIDA113 12 ASSE213 12 ENNT311 10 FILO414 12 ONBS123 12 ENNT221 6 KURS323 12 FILO422 12
OWRR113 12 OPVS213 12 NTOB312 6 INAV412 12 OPVS123 12 NTOB222 6 LOND322 12
WBSL112 6 OTOB212 6 OTOB122 6 OPVS223 12 ONSA322 6
Elektief
AFHA111 6 AFHA211 8 AFHA311 10 AFHA411 10 AFHA121 6 AFHA221 8 AFHA321 10 AFHA421 10
ENAA111 6 ENAA211 8 ENAA311 10 ENAA411 10 ENAA121 6 AFKM221 6 AFKM321 6 AFKM421 6
TVOA111 6 ITEG211 6 PRAK333 12 PRAK433 12 PRAK123 10 ENAA221 8 ENAA321 10 ENAA421 10
PRAK233 12 TVOE121 6 ENAM221 6 ENAM321 6 ENAM421 6
PRAK233 12 PRAK333 12 PRAK433 24
Totaal
59 64 48 56 65 70 74 68
Kurrikulumtotaal
504
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRL111 1
AKAG134 5 AKAG134 5
ENGR121 0 ENGR121 1
INRV113 6 SEPE121 6
Kern
WBSL112 6 ASSE212 10 ENNT311 10 FILO412 12 OTOB122 6 ENNT221 6 FILO323 12 NAVP422 12
OPVS212 10 NTOB312 6 NAVT412 12 LOND221 10 KURS323 12
OTOB212 6 OPVS411 12 NTOB222 6 ONSA322 6
Elektief
AFHA111 6 AFHA211 8 AFHA311 10 AFHA411 10 AFHA121 6 AFHA221 8 AFHA321 10 AFHA421 10
ENAA111 6 ENAA211 8 ENAA311 10 ENAA411 10 ENAA121 6 AFKM221 6 AFKM321 6 AFKM421 6
TVOA111 6 ITEG211 6 PRAK333 12 PRAK433 12 PRAK123 10 ENAA221 8 ENAA321 10 ENAA421 10
PRAK233 12 TVOE121 6 ENAM221 6 ENAM321 6 ENAM421 6
PRAK233 12 PRAK333 12 PRAK433 24
Totaal
35 60 48 68 47 62 74 68
Kurrikulumtotaal
462

Kwalifikasiemodulelys

O224P Tale
O220P Tale (Eindig 2025)
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O224P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFHA111 Afrikaans Huistaal 1A 5 6 Elektief
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern
ENAA111 Engels Eerste Addisionele Taal 1A 5 6 Elektief
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede SF en VOO 5 6 Fundamenteel
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern
TVOA111 Taalvlakonderrig Afrikaans 5 6 Elektief
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 1A SF en VOO 5 6 Kern
Tweede Semester
AFHA121 Afrikaans Huistaal 1B 6 6 Elektief
ENAA121 Engels Eerste Addisionele Taal 1B 6 6 Elektief
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief
TVOE121 Taalvlakonderrig Engels 5 6 Elektief
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel
AKAG134 Akademiese Geletterdheid SF en VOO 5 10 Fundamenteel
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel
O224P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O224P Jaarvlak 2
Eerste Semester
AFHA211 Afrikaans Huistaal 2A 6 8 Elektief
ASSE213 Assessering 6 12 Kern
ENAA211 Engels eerste addisionele taal 2A 6 8 Elektief
ITEG211 Tegnologie in die Onderwys 5 6 Elektief
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
Tweede Semester
AFHA221 Afrikaans Huistaal 2B 6 8 Elektief
AFKM221 Afrikaans Huistaalmetodologie 2 6 6 Elektief
ENAA221 Engels eerste addisionele taal 2B 6 8 Elektief
ENAM221 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 2 5 6 Elektief
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel
Jaarkursus
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK123
O224P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O224P Jaarvlak 3
Eerste Semester
AFHA311 Afrikaans Huistaal 3A 6 10 Elektief
ENAA311 Engels Eerste Addisionele Taal 3A 6 10 Elektief
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
Tweede Semester
AFHA321 Afrikaans Huistaal 3B 7 10 Elektief
AFKM321 Afrikaans Huistaalmetodologie 3 6 6 Elektief
ENAA321 Engels Eerste Addisionele Taal 3B 7 10 Elektief
ENAM321 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 3 6 6 Elektief
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern
Jaarkursus
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK233
O224P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O224P Jaarvlak 4
Eerste Semester
AFHA411 Afrikaans Huistaal 4A 7 10 Elektief
ENAA411 Engels Eerste Addisionele Taal 4A 7 10 Elektief
FILO414 Filosofie van die Opvoedkunde SF & VOO 7 12 Kern
INAV412 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern
Tweede Semester
AFHA421 Afrikaans Huistaal 4B 7 10 Elektief
AFKM421 Afrikaans Huistaalmetodologie 4 7 6 Elektief
ENAA421 Engels Eerste Addisionele Taal 4B 7 10 Elektief
ENAM421 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 4 7 6 Elektief
FILO422 Filosofie van die Opvoedkunde 4B 7 12 Kern
Jaarkursus
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 36 Elektief PRAK333
O224P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O224P O224P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O220P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFHA111 Afrikaans Huistaal 1A 5 6 Elektief
DIDA112 Didaktiek 5 10 Kern
ENAA111 Engels Eerste Addisionele Taal 1A 5 6 Elektief
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede SF en VOO 5 6 Fundamenteel
OWRR112 Onderwysreg 5 6 Kern
TVOA111 Taalvlakonderrig Afrikaans 5 6 Elektief
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 1A SF en VOO 5 6 Kern
Tweede Semester
AFHA121 Afrikaans Huistaal 1B 6 6 Elektief
ENAA121 Engels Eerste Addisionele Taal 1B 6 6 Elektief
ONBS122 Klaskamerbestuur 5 10 Kern
OPVS122 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 10 Kern
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief
SEPE121 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel
TVOE121 Taalvlakonderrig Engels 5 6 Elektief
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel
AKAG134 Akademiese Geletterdheid SF en VOO 5 10 Fundamenteel
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel
O220P Jaarvlak 1 totale krediete 118
O220P Jaarvlak 2
Eerste Semester
AFHA211 Afrikaans Huistaal 2A 6 8 Elektief
ASSE212 Assessering 6 10 Kern
ENAA211 Engels eerste addisionele taal 2A 6 8 Elektief
ITEG211 Tegnologie in die Onderwys 5 6 Elektief
OPVS212 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 10 Kern
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
Tweede Semester
AFHA221 Afrikaans Huistaal 2B 6 8 Elektief
AFKM221 Afrikaans Huistaalmetodologie 2 6 6 Elektief
ENAA221 Engels eerste addisionele taal 2B 6 8 Elektief
ENAM221 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 2 5 6 Elektief
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern
LOND221 Leerondersteuning 2 6 10 Kern , OPVS212
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
Jaarkursus
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK123
O220P Jaarvlak 2 totale krediete 122
O220P Jaarvlak 3
Eerste Semester
AFHA311 Afrikaans Huistaal 3A 6 10 Elektief
ENAA311 Engels Eerste Addisionele Taal 3A 6 10 Elektief
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
Tweede Semester
AFHA321 Afrikaans Huistaal 3B 7 10 Elektief
AFKM321 Afrikaans Huistaalmetodologie 3 6 6 Elektief
ENAA321 Engels Eerste Addisionele Taal 3B 7 10 Elektief
ENAM321 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 3 6 6 Elektief
FILO323 Filosofie van die Opvoedkunde 4A SF & VOO 7 12 Kern
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern
Jaarkursus
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK233
O220P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O220P Jaarvlak 4
Eerste Semester
AFHA411 Afrikaans Huistaal 4A 7 10 Elektief
ENAA411 Engels Eerste Addisionele Taal 4A 7 10 Elektief
FILO412 Filosofie van die Opvoedkunde 4 SF & VOO 7 12 Kern
NAVT412 Navorsingsteorie SF & VOO 7 12 Kern
OPVS411 Opvoedkundige Sielkunde 4 7 12 Kern , OPVS212
Tweede Semester
AFHA421 Afrikaans Huistaal 4B 7 10 Elektief
AFKM421 Afrikaans Huistaalmetodologie 4 7 6 Elektief
ENAA421 Engels Eerste Addisionele Taal 4B 7 10 Elektief
ENAM421 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 4 7 6 Elektief
NAVP422 Navorsingsprojek SF & VOO 7 12 Kern NAVT412
Jaarkursus
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 36 Elektief PRAK333
O220P Jaarvlak 4 totale krediete 136
O220P O220P totale krediete 498