Terug na bo


1. Honneurs Baccalaureus Educationis in Leerondersteuning (SAKO-nr. 120643)

Die BEdHons in Leerondersteuning het ten doel om studente se teoretiese kennis in die leerondersteuningsveld te konsolideer en te verdiep ten einde leerders in primêre skole (Grondslagfase en Intermediêre Fase) met diverse leerhindernisse doeltreffend te assesseer, ondersteun en bemagtig. Die program sal studente in staat stel om diverse en unieke leervermoëns en -uitdagings te identifiseer en dit binne die gees van inklusiewe onderwys te akkommodeer. 

Toelatingsvereistes

 • ' n Vierjaar- professionele onderwysgraad; OF
 • 'n Baccalaureusgraad en ’n erkende professionele onderwyskwalifikasie; OF
 • 'n Vierjaar- professionele onderwyskwalifikasie, asook ’n gevorderde diploma in 'n verwante subveld van die onderwys; EN
 • 'n Motiveringsbrief indien die aansoeker nie in Grondslag- of Intermediêre Fase gespesialiseer het nie.
 

Studente wat onmiddellik ná die suksesvolle voltooiing van ’n BEd-graad of NGOS op NKR-vlak 7 met die BEdHons in Leerondersteuning wil voortgaan, moet ’n minimumgemiddeld van 60% vir die BEd-graad of NGOS hê.

As alternatief moet studente oor die voorgeskrewe, voorvereiste kwalifikasie beskik en ten minste vyf (5) jaar se onderwyservaring hê. ’n Bewys van die vereiste onderwyservaring moet verskaf word deur middel van ‘n gestempelde briefhoof van die betrokke skool/skole waarin die volgende inligting bevestig word:

 • die aantal jare wat u voltyds by die betrokke skool werksaam is/was; en
 • ‘n aanduiding van die vakke wat u aanbied/aangebied het, byvoorbeeld Wiskunde vir graad 5-leerders.

Toelating van studente sal plaasvind na die goeddunke van die toelatingskomitee ten einde te verseker dat voornemende studente oor die nodige akademiese vermoëns beskik wat vir ’n NKR-vlak 8-kwalifikasie vereis word.

Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Baccalaureusgraad
 • NKR-vlak: 8
 • Minimum tydperk: 1 jaar

Metode van aanbieding

 • Hierdie kurrikulum word deur middel van ’n afstandsonderrigmodel aangebied, met 'n hoë vlak van aanlyn ondersteuning

 • Toetse en eksamens word vanaf ‘n Maandag tot ‘n Saterdag deur die loop van die dag of vroegaand aanlyn afgelê.  Datums en tye word vroegtydig gekommunikeer.

Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2025)
 • Klasgeld: R51 480.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

Beskikbare kurrikulums

O500P

Onderwyspraktyk

N.V.T.

Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

N.V.T.

Kurrikulums

Kurrikulummodulelys

O500P
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O500P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
IDAH611 Identifisering en Diagnostiese Assessering van Intrinsieke Leerhindernisse 8 10 Kern Uitkomste
IKLO611 Inklusiewe Onderwys 1 8 8 Kern Uitkomste
OLTP611 Onderrig en Leer in Teorie en die Praktyk 8 10 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
IKLO621 Inklusiewe Onderwys 2 8 8 Kern Uitkomste
ILTW611 Leerondersteuning 1 8 8 Kern Uitkomste
NAVS611 Inleiding tot Opvoedkundige Navorsing 8 10 Kern Uitkomste
Derde kwartaal
BBBG611 Inleiding tot Begeleiding en Berading 8 8 Kern Uitkomste
GLOF621 Leerondersteuning 2 8 8 Kern IDAH611, IKLO611 ILTW611 Uitkomste
PNAV631 Opvoedkundige Navorsing 8 16 Kern Uitkomste
SKGH621 Leergereedheid 8 8 Kern Uitkomste
Vierde kwartaal
FLOE621 Filosofie van die Opvoeding 8 10 Kern Uitkomste
GLOF621 Leerondersteuning 2 8 8 Kern IDAH611, IKLO611 ILTW611 Uitkomste
PNAV631 Opvoedkundige Navorsing 8 16 Kern Uitkomste
O500P Jaarvlak 1 totale krediete 128
O500P O500P totale krediete 128